Dobrodošli na spletnih straneh ATVP za izobraževanje vlagateljev

Ena temeljnih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tudi varstvo vlagateljev in skrb za nemoteno delovanje kapitalskega trga v Republiki Sloveniji. Da bi bilo za vlagatelje in varnost njihovega premoženja čim bolje poskrbljeno, je potrebno poleg varovanja njihovih pravic nameniti posebno pozornost tudi izobraževanju in informiranju vlagateljev o finančnih instrumentih in trgih, da bi ti lahko sprejemali ustrezne investicijske odločitve in se izogibali pastem, ki prežijo nanje na finančnem področju.


Namen izobraževanja in informiranja vlagateljev je:

  • na objektiven in uporabniku prijazen način podati enostavne in razumljive informacije o finančnih
     instrumentih, finančnih trgih, udeležencih, ter

 

  • podati informacije in pojasnila o tveganjih, pasteh investiranja in potencialnih zlorabah.

 


Cilj programa je dvigniti raven poznavanja delovanja kapitalskih trgov in njihovih udeležencev ter dodatno zaščititi vlagatelje ali potencialne vlagatelje pred nevestnim, nepoštenim ali celo goljufivim ravnanjem pravnih ali fizičnih oseb ter s tem spodbujati integriteto, pošteno in učinkovito delovanje kapitalskega trga in zagotavljati zaupanje vanj.

Dobro poučen in informiran vlagatelj je namreč vlagatelj, ki sprejema ustrezne in odgovorne odločitve in je hkrati tudi vlagatelj, ki mu subjekti, ki delujejo na kapitalskem trgu, lahko ponudijo zanj najustreznejše storitve oziroma finančne produkte.

Spletne strani so razdeljene po vsebinskih sklopih in zajemajo tako nekatere osnovne informacije o finančnih trgih, instrumentih, regulatorjih in ostalih udeležencih na finančnih trgih, kot tudi nekatera napredna interaktivna orodja, odgovore na najbolj pogosta vprašanja ter druge informacije, ki so potrebne, preden se odločite za investiranje svojega premoženja v različne finančne produkte.

                                                                  OPOZORILO VLAGATELJEM 
                PREVIDNO PRI OGLAŠEVANJU INVESTIRANJA V TVEGANE FINANČNE INSTRUMENTE

ATVP v zadnjem obdobju opaža povečano oglaševanje družb, ki vlagateljem in potencialnim vlagateljem preko trgovalnih platform ponujajo trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v zvezi z valutami, indeksi ter blagom (nafta, plemenite kovine, dragi kamni, ipd.).

Družbe v okviru svojih storitev ponujajo trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti kot so na primer finančne pogodbe na razliko v ceni (CFD-ji), opcije, terminske pogodbe ali druge podobne instrumente. Pri tem takšne družbe potencialnim vlagateljem ponujajo denarna nadomestila, navadno v manjših zneskih (od 50 do 200 evrov), namenjene začetku trgovanja na trgovalni platformi, trgovanje pa spodbujajo s trženjskimi sporočili, kjer ˝stranke˝ navajajo, da v dveh mesecih zaslužijo preko 5.000 dolarjev ali pa celo v manj kot dveh tednih, od doma, s trgovanjem na svetovni borzi, zaslužijo preko 3.000 dolarjev pri čemer normalno opravljajo svoje službene obveznosti.

ATVP v zvezi s tem opozarja vlagatelje ali potencialne vlagatelje, da so pri družbah, ki oglašujejo svoje storitve na takšen način izredno previdni. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti namreč pogosto poteka preko elektronskih trgovalnih platform, takšno trgovanje pa ni vselej primerno za vse vlagatelje. Izvedeni finančni instrumenti so pogosto zapleteni, vsebujejo visoko stopnjo vzvoda ter so tudi zato visoko tvegani in kot taki neprimerni za vse vlagatelje. Vlagatelj lahko pri trgovanju s takšnimi finančnimi instrumenti izgubi celo več, kot pa je znašal njegov začetni vložek, investiranje v takšne finančne instrumente pa zahteva poznavanje delovanja finančnih trgov ter tveganj, ki jih takšno investiranje prinaša s seboj.

Storitve in posli v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti so investicijske storitve in posli, za opravljanje katerih je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa. ATVP zato posebej opozarja na previdnost pri ponudnikih, kjer so informacije o sami družbi (npr. sedež podjetja, odgovorne osebe, dovoljenja, opis storitev, ki jih družba opravlja) težko dostopne ali nerazumljive, družba pa posluje zgolj preko spletnih strani oziroma je njen sedež v eni izmed držav, ki so splošno znane kot davčne oaze.

Prav tako ATVP vlagatelje ponovno poziva, da se pred morebitnim investiranjem v finančne instrumente podučijo o morebitnih tveganjih ter da pri pristojnem nadzornem organu predhodno preverijo ali ponudniki tovrstnih storitev razpolagajo z ustreznim dovoljenjem za opravljanje takšnih storitev.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30