Finančni instrumenti

FINANČNI INSTRUMENTI

Finančni instrumenti so pogodbeni dogovori, opredeljeni z Zakonom o trgu finančnih instrumentov. S takšno pogodbo pridobi imetnik pogodbe pravico prejeti denar ali kakšen drug finančni instrument po pogojih, ki so določeni v pogodbi. Z drugimi besedami, na podlagi pogodbenega razmerja postane finančni instrument finančno sredstvo pri enem ter hkrati finančna obveznost pri drugem podpisniku. Širok nabor finančnih instrumentov danes omogoča dostop do kapitala ter učinkovito pretakanje le-tega med vlagatelji.

V sodobnem času so večino listin zamenjali vpisi v registre nematerializiranih vrednostnih papirjev, kjer je zapisano kakšne pravice ima iz vrednostnega papirja oseba, ki je vpisana kot njen imetnik. Z digitalizacijo finančnih instrumentov se je omogočilo tudi lažje trgovanje z njimi na organiziranih trgih in zunaj njih.

V grobem lahko finančne instrumente razdelimo na prenosljive vrednostne papirje kot so delnice in obveznice, instrumente denarnega trga, enote kolektivnih naložbenih podjemov (enote premoženja različnih vrst skladov) ter izvedene finančne instrumente kot so opcije, terminske pogodbe, posli zamenjave in druge izvedene posle s finančnimi instrumenti, valutami, obrestnimi merami, blagom in drugimi spremenljivkami.

Osnovni namen finančnih instrumentov je pridobivanje kapitala za financiranje različnih projektov, raznovrstne oblike le teh pa nudijo vlagateljem različne možnosti investiranja presežka svojih sredstev. Glede na svojo vsebino so si finančni instrumenti med seboj zelo različni in se razlikujejo po svoji zapletenosti, tveganosti, likvidnosti, donosih, ročnosti, idr.

Nezapleteni finančni instrumenti so navadno primerni za veliko večino vlagateljev in predstavljajo:

  • delnice, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu ali na enakovrednem trgu v tretji državi
  • instrumente denarnega trga
  • obveznice in druge oblike dolžniških finančnih instrumentov, razen tistih, ki imajo značilnost izvedenih finančnih instrumentov ter obveznice in druge oblike dolžniških finančnih instrumentov, razen tistih, ki imajo značilnost izvedenih finančnih instrumentov
  • enote kolektivnih naložbenih podjemov UCITS.

 

Na drugi strani zapletene finančne instrumente, ki so primerni predvsem za izkušene vlagatelje s poznavanjem delovanja finančnih trgov in poznavanjem posameznih tveganj, predstavljajo predvsem izvedeni finančni instrumenti. Sem sodijo naslednji finančni instrumenti:

  • različne opcije, terminske pogodbe, posli zamenjave in drugi izvedeni posli v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali donosi kot osnovnimi instrumenti ali drugi izvedeni finančni instrumenti, finančni indeksi ali druga finančna merila,
  • izvedeni finančni instrumenti za prenos kreditnega tveganja,
  • finančne pogodbe na razlike,
  • opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi izvedeni posli v zvezi s spremenljivkami ozračja, prevoznimi stroški, emisijskimi pravicami ali stopnjami inflacije ali drugi uradni ekonomskimi statističnimi podatki, ki bodisi morajo biti poravnani z denarnim plačilom bodisi so lahko poravnani z denarnim plačilom po izbiri ene od strank,
  • kateri koli drug izveden posel v zvezi s premoženjem, pravicami, obveznostmi, indeksi in ukrepi in ki ima značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, zlasti ob upoštevanju ali se z njimi trguje na organiziranem trgu oziroma v večstranskem sistemu trgovanja in se bodisi obračunavajo in poravnavajo prek priznanih klirinških družb bodisi je treba v zvezi z njimi zagotavljati zahtevano (dnevno) kritje.
Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30