Družbe za upravljanje

Družba za upravljanje je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov pa mora družba za upravljanje pridobiti dovoljenje ATVP.  


Storitve upravljanja investicijskih skladov obsegajo:


1. upravljanje premoženja investicijskega sklada,

2. administrativne storitve, povezane s poslovanjem investicijskega sklada:
  • pravne storitve in vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje poslovnih poročil,
  • odnose z vlagatelji v investicijski sklad,
  • vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enot,
  • pregled usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi zahtevami,
  • vodenje evidence imetnikov enot investicijskega sklada in drugih evidenc,
  • delitev dobička oziroma prihodkov,
  • administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili enot investicijskega sklada,
  • obračun in poravnave po pogodbah ter razpošiljanje potrdil o lastništvu enot,
  • hramba dokumentacije in druge administrativne zadeve, povezane z delovanjem investicijskega sklada,

3. trženje enot investicijskega sklada.

 

Seznam družb za upravljanje, ki jim je ATVP izdala dovoljenje za upravljanje investicijskih skladov, in seznam investicijskih skladov v njihovem upravljanju je dostopen na spletni povezavi.


Družba za upravljanje lahko poleg storitev upravljanja investicijskih skladov opravlja tudi:
 
1. storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti,

2. pomožne storitve:
  • investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti iz 7. člena ZTFI,
  • hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

 


Za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in opravljanje pomožnih storitev mora družba za upravljanje tudi pridobiti dovoljenje ATVP. Seznam družb za upravljanje, ki jim ATVP izdala dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in dovoljenje za  opravljanje pomožnih storitev (Dovoljenja po ZISDU-3), je dostopen na spletni povezavi.

Družba za upravljanje države članice
je pravna oseba s sedežem v drugi državi članici, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa države članice. Seznam UCITS skladov oblikovanih v drugih državah članicah, ki se tržijo v Republiki Sloveniji, je dostopen na spletni povezavi.

Družba za upravljanje tretje države
je pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov na podlagi dovoljenja nadzornega organa tretje države.

Tržnik enot investicijskih skladov
je fizična oseba, ki ima dovoljenje ATVP za trženje enot investicijskih skladov in ki v imenu in za račun družbe za upravljanje ali za račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje, izvaja trženje enot investicijskih skladov. 


Za pridobitev dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je uspešno opravil preizkus strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov,
 • ima najmanj eno leto primerljivih delovnih izkušenj,
 • obvlada slovenski jezik,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana,
 • ima najmanj peto stopnjo izobrazbe.

 


Združenje družb za upravljanje - GIZ, Ljubljana, najmanj dvakrat na leto na svoji spletni strani objavi datum preizkusa znanja. Podrobnejši nabor vsebin za preizkus znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov ter druge informacije v zvezi s preizkusom znanj so objavljene na spletni strani Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov.

Preden tržnik enot investicijskih skladov pridobi dovoljenje ATVP, mora slednji pri tem nadzornem organu vložiti zahtevo za izdajo takšnega dovoljenja, poleg uspešno opravljanjega preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov, pa mora takšna oseba izpolnjevati tudi zgoraj navedene pogoje.

Za dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov šteje dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika iz ZTFI, in sicer najmanj za opravljanje poslov izvrševanja naročil strank in investicijskega svetovanja ter dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov po ZISDU-3.

Seznam oseb, ki so pridobile dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov, je dostopen na spletni povezavi.

Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov
je gospodarsko interesno združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom pospeševanje dejavnosti investicijskih skladov. Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je tudi polnopravna članica evropskega združenja EFAMA (The European Fund and Asset Management Association). Več informacij o združenju je dostopno na spletni povezavi.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30