Borznoposredniške družbe

Borznoposredniška družba
je investicijsko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni banka in ki je pridobila dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov.

Organizirana je kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo in lahko opravlja investicijske storitve in posle, pomožne investicijske storitve in posle, določene vzajemno priznane finančne storitve, dodatne finančne storitve ter skrbniške in druge storitve in posle, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je borznoposredniška družba pri njihovem opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot prej omenjene storitve in posli.


Investicijske storitve in posli predstavljajo naslednje storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti:
 

  •  sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti,
  •  izvrševanje naročil za račun strank, poslovanje za svoj račun,
  •  gospodarjenje s finančnimi instrumenti,
  •  investicijsko svetovanje,
  •  izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa ali brez ter
  •  upravljanje večstranskih sistemov trgovanja (upravljanje MTF). 

 


Seznam vseh borznoposredniških družb.

Nadzor nad opravljanjem storitev borznoposredniških družb opravlja ATVP.

Investicijsko podjetje
v tem delu pomeni pravno osebo, ki profesionalno, kot svojo redno dejavnost opravlja investicijske storitve za druge osebe ali investicijske posle. Investicijske storitve in posle lahko na območju Republike Slovenije opravljajo neposredno ali preko podružnice tudi investicijska podjetja drugih držav članic, ki so predhodno pridobila dovoljenje pristojnega nadzornega organa, medtem ko lahko investicijska podjetja tretjih držav (to je držav, ki niso članice EU) opravljajo investicijske storitve in posle na območju Republike Slovenije zgolj preko podružnice, ustanovljene v Republiki Sloveniji.

ATVP na svojih spletnih straneh objavlja seznam investicijskih podjetij držav članic, ki lahko na območju Republike Slovenije neposredno opravljajo investicijske storitve in posle in so pod nadzorom pristojnega nadzornega organa, v kateri ima to investicijsko podjetje sedež. Seznam notificiranih investicijskih podjetij držav članic je dosegljiv na tej spletni povezavi.

Mala borznoposredniška družba
je borznoposredniška družba, ki opravlja samo investicijski storitvi posredovanja naročil v zvezi s prenosljivimi vrednostnimi papirji ali enotami kolektivnih naložbenih podjemov osebam iz 32. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ali družbam za upravljanje ali investicijsko svetovanje in katere letni prihodki ne presegajo 750.000 evrov.

Borzni posrednik
je fizična oseba, ki ima dovoljenje ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika, in ki za borznoposredniško družbo na podlagi zaposlitve ali na drugi pravni podlagi opravlja posle, zajete v investicijskih storitvah, ki jih za svoje stranke opravlja borznoposredniška družba.

Pred začetkom opravljanja posameznih vrst poslov mora borzni posrednik pridobiti ustrezno dovoljenje ATVP, pri čemer mora oseba izpolnjevati tudi določene pogoje. Borzni posrednik mora pred pridobitvijo dovoljenja opraviti teoretični del preizkusa znanja iz poznavanja kapitalskih trgov, zakonodaje in trgovanja s finančnimi instrumenti. Sam izpit je mogoče opraviti na treh različnih težavnostnih stopnjah (izvrševanje naročil, izvrševanje naročil in investicijsko svetovanje oziroma izvrševanje naročil, investicijsko svetovanje in upravljanje premoženja), od česar se nato razlikuje tudi obseg opravil, ki jih sme borzni posrednik pri borznoposredniški družbi, banki ali investicijskem podjetju države članice EU opravljati.

Preden borzni posrednik pridobi dovoljenje ATVP, mora slednji pri tem nadzornem organu vložiti zahtevo za izdajo takšnega dovoljenja, poleg opravljenega izpita pa mora takšna oseba izpolnjevati tudi nekatere druge pogoje (delovne izkušnje, nekaznovanost).

Seznam oseb, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje poslov borznega posrednika in so s strani članov Ljubljanske borze pooblaščene za trgovanje na Ljubljanski borzi je dosegljiv na tej spletni povezavi.


Odvisni borznoposredniški zastopnik
je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti samo enega investicijskega podjetja, v imenu in za račun katerega deluje ponuja:

  • investicijske oziroma pomožne investicijske storitve strankam oziroma morebitnim strankam,
  • sprejema in posreduje navodila ali naročila strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti,
  • prodaja finančne instrumente ali svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finančnih instrumentov oziroma investicijskih storitev.

ATVP vodi register odvisnih borznoposredniških zastopnikov in je, skupaj z nekaterimi drugimi informacijami glede zahtev za poslovanje odvisnih borznoposredniških zastopnikov, javno dostopen na tej spletni povezavi.

 
Združenje borznih članov
je združenje, ki je ustanovljeno kot gospodarsko interesno združenje po Zakonu o gospodarskih družbah in v katero se združujejo borznoposredniške družbe in banke, ki v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov opravljajo investicijske storitve in posle. Več o združenju.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30