Centralna klirinško depotna družba

Centralna klirinško depotna družba (KDD)
 
je delniška družba ali evropska delniška družba, ki vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev in ima položaj centralnega depoja. Storitve KDD uporabljajo predvsem njegovi člani, kot registrski oziroma poravnalni člani (banke, borznoposredniške družbe, ministrstvo za finance, Banka Slovenije ter nekateri drugi), izdajatelji nematerializiranih vrednostnih papirjev ter druge osebe, za katere KDD opravlja storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji.

Za nadzor nad poslovanjem KDD sta pristojna ATVP in Banka Slovenije.


Opravlja lahko naslednje dejavnosti:
 

  • storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in skrbniške storitve v zvezi s korporacijskimi dejanji izdajateljev nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z določbami Zakona o nematerializiranih vrednostih papirjev,
  • storitve upravljanja poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov,
  • skrbniške storitve v zvezi s prevzemom,
  • storitve v zvezi z zagotavljanjem sočasnosti izpolnitve pri poravnavi drugih poslov, katerih predmet so nematerializirani vrednostni papirji in druge storitve po Zakonu o trgu finančnih instrumentov.

 


Več o centralni klirinško depotni družbi je mogoče najti tu.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30