Javne družbe

Javna družba
je izdajatelj, katerega vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici.

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov velja za javne družbe posebna obveznost razkrivanja nadzorovanih informacij. Mednje sodijo predvsem nadzorovane informacije iz 3. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov ter tudi notranje informacije iz 10. poglavja tega zakona.

ATVP je pristojna za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, in sicer v zvezi s tistimi javnimi družbami, glede katerih ima Republika Slovenija položaj matične države članice oziroma položaj države članice gostiteljice.

Seznam javnih družb

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30