ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ima veliko vlogo na finančnem trgu oz. natančneje na trgu kapitala. S prehodom tržnega gospodarstva in nastankom organiziranega trgovanja s finančnimi instrumenti je v Sloveniji nastala potreba po organu, ki bi nadziral to dejavnost. S privatizacijo družbenega premoženja v prvi polovici devetdesetih let, ko je večina državljanov Republike Slovenije postala lastnik vrednostnih papirjev, je zaščita državljanov postala interes ne samo majhnega števila finančnih profesionalcev, ampak tudi širše javnosti. Funkcijo regulacije na kapitalskem trgu v Sloveniji je do leta 1994 opravljalo Ministrstvo za finance. Od tega leta naprej pa je to vlogo prevzela ATVP.


ATVP kot nadzorni organ

opravlja nadzor nad trgom finančnih instrumentov in udeleženci na tem trgu s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil subjektov nadzora ter opravljanjem pregledov poslovanja. Ko pri opravljanju nadzora ugotovi kršitev veljavnih predpisov in nepravilnosti pri poslovanju, izreka nadzorne ukrepe (npr. opozorilo, odredba o odpravi kršitev, začasna prepoved opravljanja storitev, odvzem dovoljenja za opravljanje storitev, izdaja odločbe o prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic. ipd.).

ATVP opravlja nadzor nad: 

 • borznoposredniškimi družbami (in odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki), bankami, ki opravljajo investicijske storitve in posle (le v tem delu njihovega poslovanja), družbami za upravljanje in bankami, ki opravljajo skrbniške storitve, investicijskimi družbami, vzajemnimi skladi, vzajemnimi pokojninskimi skladi, borzo, KDD. Nadzor opravlja tudi nad fizičnimi in pravnimi osebami, ki nimajo ustreznega dovoljenja za svoje poslovanje;
 • javnimi družbami in večjimi delniškimi družbami, katerih delnice niso uvrščene na organiziran trg: glede pravočasnosti in pravilnosti obveščanja (potencialnih) vlagateljev o informacijah, ki so pomembne za poslovanje družbe;
 • pravilnostjo in zakonitostjo prevzemnih postopkov;
 • prepovedanimi ravnanji zlorabe trga in drugimi obveznostmi glede preprečevanja in odkrivanja zlorab trga
 • delovanjem trga finančnih instrumentov in sistemov poravnave ter

skrbi za varstvo vlagateljev in drugih udeležencev na trgu finančnih instrumentov. 

             
 
ATVP kot regulatorni organ
v vlogi regulatorja ATVP pripravlja podzakonske predpise na podlagi ZTFI, ZISDU-3, ZUAIS, ZPre-1, ZPIZ-2, in ZNVP in tako ustvarja pogoje za učinkovito delovanje trga finančnih instrumentov.
           

 
ATVP kot prekrškovni organ
s 1.1.2005 je ATVP postala tudi prekrškovni organ in v tej funkciji vodi in odloča v postopkih o prekrških, določenih v ZTFI, ZISDU-3, ZPre-1, ZPNPID, ZNVP, ZPPDFT. ATVP v postopkih o prekršku izreka sankcije za prekršek (globe in opomine). Namesto sankcije lahko ATVP kršitelju izda tudi opozorilo.


ATVP izdaja naslednja dovoljenja in soglasja

 • za poslovanje in statusna preoblikovanja: borznoposredniških družb, družb za upravljanje, investicijskih družb, vzajemnih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov, borze, KDD;
 • za pridobitev kvalificiranega deleža v: borznoposredniški družbi, družbi za upravljanje, borzi, KDD;
 • za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje, borznoposredniške družbe, borze ali KDD;
 • za opravljanje poslov borznega posrednika;
 • za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov;
 • za prevzemno ponudbo (potrjevanje prospektov za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu);
 • za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanja na organiziranem trgu;
 • izdaja soglasja k splošnim aktom ter tarifi borze;
 • izdaja soglasja k splošnim aktom in tarifi klirinško-depotne družbe;
 • druga dovoljenja in soglasja po zakonih, katerih izvajanje je v pristojnosti ATVP.

 

 

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30