Finančni nadzorniki v EU

V Evropski uniji za mikrobonitetni nadzor skrbi večplasten sistem organov, in sicer glede na sektor, v katerem se nadzor izvaja in za katerega ureditev velja (npr. bančništvo, zavarovalništvo, vrednostni papirji), in glede na raven nadzora in ureditve (evropska in državna).

Evropski nadzorni organi ESA
Evropski nadzorni organi so na evropski ravni odgovorni za mikrobonitetni nadzor, medtem ko se vsakodnevni nadzor izvaja na nacionalni ravni. EBA, EIOPA in ESMA so organi EU, ki so ločene pravne osebe, zastopajo pa jih predsedniki; so neodvisni in ravnajo v interesu EU kot celote.

 
ESMA (European Securities and Markets Authority)
Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Vloga ESMA je predvsem v tem, da s svojimi aktivnostmi pripomore k stabilnosti finančnega sistema v EU z zagotavljanjem celovitosti, transparentnosti, učinkovitosti in urejenega delovanja finančnih trgov in zaščite investitorjev. Njene pomembnejše naloge so tudi utrjevanje nadzorniške konvergence, tako med nadzorniki finančnih trgov držav članic EU, kot tudi med različnimi finančnimi sektorji. ESMA pri opravljanju svojih nalog tesno sodeluje tudi z drugimi nadzornimi organi (EBA, EIOPA, ESRB). Več o ESMA tudi na tej spletni povezavi.                                                                 

EBA
(European Banking Authority)
Evropski bančni organ

           

Namen tega organa je zagotoviti učinkovito in usklajeno stopnjo ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora v evropskem bančnem sektorju. EBA je neodvisen organ EU, odgovoren Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji. EBA navzven zastopa predsednik, da pa bi EBA svoje naloge in pooblastila izvajala učinkovito in pregledno, o vseh dokumentih, ki jih pripravi EBA, razpravljajo različne tehnične delovne skupine in stalni odbori, v katerih sodelujejo člani nacionalnih nadzornih organov (npr. predstavniki Banke Slovenije). Več o delovanju EBA tudi na njihovi spletni strani.

 
EIOPA
(European Insurance and Occupational Pensions Authority)
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

           

EIOPA deluje kot povezava med nacionalnimi nadzornimi organi s področja zavarovalništva s ciljem poenotenja nadzorne regulative in nadzornih praks na tem področju.

Glavne naloge EIOPA so: priprava osnutkov tehničnih standardov, ki so pravno zavezujoči, možnost uvedbe hitrega postopka za dosego doslednega izvajanja določb EU zakonodaje, nove pristojnosti na področju reševanja sporov med nadzornimi organi držav članic EU, dodatne pristojnosti in obveznosti na področju zaščite zavarovancev, pristojnosti EIPOA v kriznih situacijah, spremljanje sistemskih tveganj pri nadzorovanih subjektih, ocenjevanje ekvivalentnosti zavarovalnih regulativnih režimov v državah izven EU, nove nadzorniške pristojnosti EIOPA in mednarodno sodelovanje. Več o delovanju EIOPA na tej spletni povezavi

 

Makrobonitetni nadzor na evropski ravni izvaja Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), s sedežem v Frankfurtu. Njegova naloga je preprečevati in blažiti sistemska tveganja za finančno stabilnost v Evropski uniji, ki bi lahko nastala zaradi makroekonomskih gibanj. Ustanovitvena uredba mu nalaga različne naloge in zagotavlja različna orodja, med drugim:

  • zbiranje in analizo pomembnih podatkov,
  • opredeljevanje in razvrščanje tveganj,
  • izdajanje opozoril in priporočil in spremljanje njihovega uresničevanja,
  • izdajanje zaupnih opozoril in priprava ocen za Svet, kadar ESRB meni, da bi utegnile nastati izredne razmere,
  • sodelovanje z drugimi stranmi v evropskem sistemu finančnega nadzora,
  • usklajevanje ukrepov z mednarodnimi finančnimi organizacijami, kot sta IMF in Odbor za finančno stabilnost (Financial Stability Board – FSB)
  • ter izvajanje nalog, opredeljenih v drugi zakonodaji Unije.

 

V Republiki Sloveniji za makrobonitetni nadzor skrbi Odbor za finančno stabilnost (OFS), katerega cilj je prispevati k zaščiti stabilnosti celotnega finančnega sistema, vključno z okrepitvijo njegove odpornosti in zmanjšanjem kopičenja sistemskih tveganj ter tako zagotoviti vzdržen prispevek finančnega sektorja h gospodarski rasti. OFS je bil ustanovljen na podlagi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema in ga sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za finance, predstavniki Banke Slovenije, ATVP ter AZN.Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30