Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
AKCEPTANT
Imetnik vrednostnih papirjev družbe, ki se prevzema, in ki je sprejel prevzemno ponudbo.
ALGORITEMSKO TRGOVANJE
Trgovanje na podlagi računalniškega programa, ki deluje na podlagi ključnih parametrov, določenih s strani investicijskega podjetja ali stranke takega podjetja, ki ustvari naročila, in ki se samodejno pošljejo trgovalnim platformam, kot odgovor na informacije s trga.
ALTERNATIVNI SKLAD
Odprt investicijski sklad (ne-UCITS sklad), oblikovan kot ločeno premoženje, katerega poslovanje je usklajeno z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.
AMORTIZACIJSKI NAČRT
Je načt odplačevanja dolga, v katerem se za prihodnja obdobja izračuna znesek anuitet, obresti in ostankov dolga po posameznih plačilih.
ANUITETA
Je znesek, s katerim se odplačujejo obveznosti iz posojila v določenem časovnem obdobju in je sestavljen iz glavnice in pripadajočih obresti. Najbolj pogosta je mesečna periodika odplačevanja posojila, pri čemer se anuiteta pri posojilih s fiksno obrestno mero ne spreminja, medtem ko se anuiteta spreminja pri posojilih z variabilno obrestno mero, v odvisnosti od tipa le te.
BANČNE STORITVE
Skladno z zakonom, ki ureja bančništvo, sta to storitvi sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.
BANKA
Pravna oseba, ki opravlja bančne storitve na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa, za opravljanje teh storitev.
BENCHMARK
Tudi primerjalna vrednost, s katero se pogosto meri uspešnost naložbene strategije pri na primer storitvah gospodarjenja ali upravljanja skladov, in predstavlja borzni indeks ali kombinacijo le teh.
BIC KODA
Je enolična 8 ali 11 mestna oznaka finančne institucije (navadno banke), ki temelji na mednarodnem standardu ISO 9362.
BIKOV TRG
Je obdobje, ki ga označuje trend rasti vrednosti finančnih instrumentov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30