Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
AKCEPTANT
Imetnik vrednostnih papirjev družbe, ki se prevzema, in ki je sprejel prevzemno ponudbo.
ALGORITEMSKO TRGOVANJE
Trgovanje na podlagi računalniškega programa, ki deluje na podlagi ključnih parametrov, določenih s strani investicijskega podjetja ali stranke takega podjetja, ki ustvari naročila, in ki se samodejno pošljejo trgovalnim platformam, kot odgovor na informacije s trga.
ALTERNATIVNI SKLAD
Odprt investicijski sklad (ne-UCITS sklad), oblikovan kot ločeno premoženje, katerega poslovanje je usklajeno z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.
AMORTIZACIJSKI NAČRT
Je načt odplačevanja dolga, v katerem se za prihodnja obdobja izračuna znesek anuitet, obresti in ostankov dolga po posameznih plačilih.
ANUITETA
Je znesek, s katerim se odplačujejo obveznosti iz posojila v določenem časovnem obdobju in je sestavljen iz glavnice in pripadajočih obresti. Najbolj pogosta je mesečna periodika odplačevanja posojila, pri čemer se anuiteta pri posojilih s fiksno obrestno mero ne spreminja, medtem ko se anuiteta spreminja pri posojilih z variabilno obrestno mero, v odvisnosti od tipa le te.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30