Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
BANČNE STORITVE
Skladno z zakonom, ki ureja bančništvo, sta to storitvi sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.
BANKA
Pravna oseba, ki opravlja bančne storitve na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa, za opravljanje teh storitev.
BENCHMARK
Tudi primerjalna vrednost, s katero se pogosto meri uspešnost naložbene strategije pri na primer storitvah gospodarjenja ali upravljanja skladov, in predstavlja borzni indeks ali kombinacijo le teh.
BIC KODA
Je enolična 8 ali 11 mestna oznaka finančne institucije (navadno banke), ki temelji na mednarodnem standardu ISO 9362.
BIKOV TRG
Je obdobje, ki ga označuje trend rasti vrednosti finančnih instrumentov.
BLAGAJNIŠKI ZAPISI
Diskontni vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, z določeni rokom dospelosti in določeno obrestno mero.
BLUE CHIP
Termin, ki se uporablja za finančne instrumente najbolj znanih, visoko likvidnih in uveljavljenih delniških družb, ki kotirajo na enem ali več organiziranih trgih. Izdajatelj takšnih finančnih instrumentov je navadno ocenjen z visoko bonitetno oceno in izkazuje konstantno dobre poslovne rezultate in obete za v prihodnje. Za vlagatelja takšen izdajatelj pomeni varno naložbo, od katere pričakuje tudi boljše donose od primerljivih podjetij v ponogi.
BONITETNA OCENA
Ocena za namen ovrednotenja kreditnega tveganja ocenjevanega subjekta, ki ga izvajajo bonitetne institucije, ki so lahko bodisi pooblaščene bodisi nepooblaščene. Bonitetne ocene so navadno razdeljene v različne razrede, ki so navadno označene z različnimi simboli kot na primer AAA, Aaa, A+, Baa3 in ki predstavljajo verjetnostni razpon, da bo pri ocenjevanem subjektu v prihodnje prišlo do ene izmed oblik neplačila (stečaj, likvidacija, prisilna poravnava, oziroma druga oblika neplačila).
BORZA
Organizacija, kjer se trguje z vrednostnimi papirji, kot so npr. delnice, obveznice. Borza je upravljavec borznega trga, ki je pridobil dovoljenje ATVP za upravljanje tega trga.
BORZNI INDEKS
Navadno oblika povprečja tečajev določenih finančnih instrumentov, vključenih v indeks, in ki kažejo gibanje tečajev finančnih instrumentov na določenem trgu ali delu trga, ter predstavlja splošno smer gibanja tega trga ali dela trga. Najbolj znani indeksi so na primer Dow Jones Industrial Average, S&P 500 Index, FTSE 100 Index, Nikkei 225 ter Russell 2000. SBI TOP je indeks Ljubljanske borze, v katerega so vključeni vrednostni papirji največjih in najbolj likvidnih podjetij na slovenskem trgu vrednostnih papirjev.
BORZNI POSREDNIK
Je fizična oseba, ki ima dovoljenje ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika (npr. nakup, prodaja finančnih instrumentov za stranke in investicijsko svetovanje).
BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA
Je investicijsko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni banka in ki je pridobilo dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30