Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
CENTRALNA NASPROTNA STRANKA
Subjekt, ki pravno posreduje med nasprotnimi strankami v poslih, s katerimi se trguje na enem ali več finančnih trgih, in ki postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca.
CENTRALNI DEPO
Centralni register ali druga evidenca imetnikov nematerializiranih finančnih instrumentov, ki jo vodi posamezna oseba v skladu s predpisi države, na območju katere je ustanovljen ta depo in vpisi v katero imajo pravne učinke neposredno v razmerju do izdajatelja teh finančnih instrumentov in do tretjih oseb, tako da se imetnik računa, pri katerem so vpisani ti finančni instrumenti, šteje za zakonitega imetnika teh finančnih instrumentov.
CENTRALNI REGISTER
Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je centralna informatizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki teh pravic ter morebitne pravice tretjih oseb na vrednostnih papirjih. Vpis v centralni register je nadomestil vpis na fizično listino (papir). Učinek digitaliziranega vpisa je enak kot je bil učinek fizičnega zapisa na listino. Pri nas centralni register vodi KDD.
CFD
Finančna pogodba na razliko (angl. Contract For Difference) je komleksen finančni instrument z vzvodom, ki predstavlja pogodbo med kupcem in prodajalcem za izmenjavo razlike med sedanjo ceno osnovnega finančnega instrumenta (delnic, valut, blaga, indeksov, ipd.) in njegovo ceno ob zaprtju pozicije.
CILJNA DRUŽBA
Delniška družba, za katero velja prevzemna zakonodaja. (Vrednostni papirji te družbe so predmet prevzemne ponudbe.)
CILJNI SKLAD
UCITS sklad ali vsak drug odprt kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj, in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi.
CRD/CRR
Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (CRD) ter Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (CRR).
CSI
Sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (Info hramba), kjer so brezplačno dostopne vse nadzorovane informacije javnih družb, ki jih izdajatelji javno objavijo, skladno z zakonodajo.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30