Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
DELNICA
Lastniški vrednostni papir, ki daje imetniku določene premoženjske pravice (dividende), pravico glasovanja na skupščini delničarjev in pravico do ustreznega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju izdajatelja.
DELNIČAR
Vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredno ali posredno zakoniti imetnik delnic javne družbe v svojem imenu in za svoj račun, delnic javne družbe v svojem imenu in za račun druge fizične ali pravne osebe ali portdil o deponiranju delnic.
DELNIŠKA DRUŽBA
Kapitalska gospodarska družba, katere kapital je razdeljen na delnice.
DELNIŠKA KNJIGA
Centralna baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki teh pravic (delničarji) ter morebitne pravice tretjih oseb na vrednostnih papirjih. Tudi centralni depo, centralni register.
DELNIŠKI SKLAD
Investicjski sklad, ki ima sredstva naložena pretežno v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
DENARNA VERIGA
Vrsta dejanj, kjer udeleženci vplačujejo določene denarne zneske organizatorjem ali drugim udeležencem, ki so se pred njimi vključili v igro ali dejavnost, in pričakujejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi vključili v tako igro ali dejavnost. Organiziranje take dejavnosti je kaznivo dejanje.
DIVERZIFIKACIJA
Glej Razpršitev.
DIVIDENDA
Delež, ki pripada delničarjem pri delitvi letnega dobička delniške družbe.
DOKUMENT S KLJUČNIMI PODATKI ZA VLAGATELJE
Dokument, ki vsebuje jasen, nedvoumen in povprečnemu vlagatelju razumljiv opis bistvenih značilnosti vzajemnega sklada.
DONOSNOST
V odstotkih izraženo razmerje med denarnim donosom (npr. dividenda, obresti, povečanje vrednosti naložbe) in ceno naložbe ob nakupu.
DONOSNOST DO DOSPETJA
Predstavlja pričakovano donosnost finančnega instumenta, pri čemer upoštevamo morebitna vmesna izplačila (npr. kuponi), spremembe v ceni finančnega instrumenta in reinvestiranje donosov po trenutno dostopnih obrestnih merah do dospetja finančnega instrumenta.
DOSPETJE
Datum, do katerega zapadejo vse obveznosti nekega finančnega instrumenta (obesti in/ali glavnica).
DPV (dobro poučeni vlagatelji)
Fizična ali pravna oseba, ki vlaga svoje premoženje v vrednostne papirje, ter ima ustrezna strokovna znanja in izkušnje potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje.
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE
Pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, na podlagi dovoljenja ATVP.
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE
Pravna oseba s sedežem v drugi državi članici, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa države članice.
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TRETJE DRŽAVE
Pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, na podlagi dovoljenja nadzornega organa tretje države.
DRŽAVA ČLANICA
Država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30