Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
EBA
Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010.
EFEKTIVNA OBRESTNA MERA
Dejanska cena kredita, izračunana v skladu z zakonom o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita (obresti in druge stroške, ki so neposredno povezani s kreditno pogodbo, in jih mora kreditojemalec plačati pri rednem odplačevanju kredita), izražene kot letni odstotek odobrenega zneska.
EIOPA
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010.
EMISIJSKI KUPON
Pravica do izpusta določene količine ogljikovega dioksida, s kuponi pa lahko trgujejo tako fizične, kot tudi pravne osebe.
ENOTA INVESTICIJSKEGA SKLADA
Enoto investicijskega sklada predstavlja: investicijski kupon kot vrednostni papir, če je investicijski sklad oblikovan kot ločeno premoženje, ali delnica, kot vrednostni papir, če je investicijski sklad ustanovljen v obliki delniške družbe.
ESA
Skupni izraz za evropske nadzorne organe, in sicer: EBA, EIOPA in ESMA.
ESMA
Kratica za European Securities and Markets Authority, ki je 1.1.2011 nadomestila dotedanji CESR (Committee of European Securities Regulators). ESMA je neodvisna in samostojna institucija, ki poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Njena vloga in naloge so določene z Uredbo (EU) št. 1095/2010.
ESRB
Evropski odbor za sistemska tveganja, ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010.
ETF
Indeksni investicijski sklad, s katerim se lahko trguje na borzah po svetu.
EURIOBOR
Medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne evropke banke medsebojno ponujajo depozite. Obrestna mera se izračunava dnevno.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30