Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
FINANCIRANJE TERORIZMA
Zagotavljanje ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom ali zavedajoč se, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristka ali teroristična organizacija.
FINANČNI INSTRUMENTI
Instrumenti, opredeljeni v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, in med drugim zajemajo prenosljive vrednostne papirje, investicijske kupone vzajemnih skladov, instrumente denarnega trga, opcije, terminske pogodbe, menjalne posle in druge izvedene posle.
FINANČNI POSREDNIK
Investicijsko podjetje, ki za izdajatelja ali drugega ponudnika opravlja investicijske storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev in investicijsko podjetje ali druga oseba, ki opravlja pomožne storitve in posle v zvezi z izvedbo prve ali nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev, vključno s sprejemanjem vplačil.
FOREX (tudi FX)
Kratica za Foreign Exchange oz. mednarodno menjavo. Pojem se uporablja za trgovanje s tujimi valutami in zajema več oblik takega trgovanja.
FORWARD
Nestandardizirani izvedeni finančni instrument za nakup oz. prodajo vrednostnega papirja, blaga, tuje valute ali drugih finančnih instrumentov po dogovorjeni ceni z dostavo in plačilom na dogovorjen dan v prihodnosti.
FUNKCIJA SKLADNOSTI
Funkcija v okviru (investicijskega) podjetja, ki je odgovorna za ugotavljanje, ocenjevanje, svetovanje, spremljanje in poročanje v zvezi s tveganji skladnosti v (investicijskem) podjetju.
FUTURE
Standardizirani izvedeni finančni instrument za nakup oz. prodajo vrednostnega papirja, blaga, tuje valute ali drugih finančnih instrumentov po dogovorjeni ceni na določen datum v prihodnosti. S temi finančnimi instrumenti se trguje na organiziranem trgu.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30