Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
IBAN OZNAKA
Do 34 mestna enolična mednarodna oznaka transakcijskega računa, ki temelji na ISO standardu 13616.
INSTITUCIONALNI VLAGATELJ
Velik investitor, pri katerem se navadno zbirajo večje količine kapitala in predstavljajo zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninske sklade, banke, investicijska podjetja ter kolektivni naložbeni podjemi oziroma družbe, ki upravljajo te podjeme.
INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA
Vse vrste instrumentov, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, kot so na primer zakladne menice, potrdila o denarnem depozitu in komercialni zapisi.
INVESTICIJSKA DRUŽBA
Zaprti investicijski sklad, organiziran kot delniška družba, s sedežem v Republiki Sloveniji, katere osnovni kapital je razdeljen na delnice istega razreda, ki so prosto prenosljive, in s katerimi se trguje na organiziranem trgu, ter katere poslovanje je usklajeno z določbami ZISDU-2.
INVESTICIJSKE STORITVE
Storitve in posli v zvezi s finančnimi instrumenti, opredeljene z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov in vključujejo sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, izvrševanje naročil za račun strank, poslovanje za svoj račun, gospodarjenje s finančnimi instrumenti, investicijsko svetovanje, izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z ali brez obveznosti odkupa ter upravljanje MTF-ov.
INVESTICIJSKI KUPON
Imenski vrednostni papir, katerega izdajatelj je družba za upravljanje, ki se glasi na enoto, več enot ali del enote premoženja vzajemnega sklada.
INVESTICIJSKI SKLAD
Kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da javno zbira premoženje in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko, nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. Oblikuje se lahko kot odprti investicijski sklad (vzajemni sklad, alternativni sklad) oziroma ustanovi kot zaprti investicijski sklad (investicijska družba).
INVESTICIJSKO PODJETJE
Pravna oseba, ki profesionalno kot svojo redno dejavnost opravlja investicijske storitve za druge osebe ali investicijske posle.
INVESTICIJSKO SVETOVANJE
Investicijska storitev oziroma posel, ki predstavlja dajanje osebnih priporočil stranki bodisi na njeno zahtevo bodisi na pobudo investicijskega podjetja glede enega ali več poslov v zvezi s finančnimi instrumenti.
INVESTITOR
Kupec finančnih instrumentov ali drugih oblik premoženja ali oseba, na katero je naslovljena ponudba za nakup vrednostnih papirjev.
IOSCO
Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev, ustanovljeno leta 1983, s sedežem v Madridu.
ISIN KODA
12 mestna enolična oznaka vrednostnega papirja, sestavljena iz alfanumeričnih znakov, ki temelji na mednarodnem ISO standardu 6166 in se uporablja v komuniciranju na finančnih trgih, obračunih, poravnavi, skrbništvu in pri poročanju nadzornim organom.
IZDAJATELJ
Oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje.
IZVRŠEVANJE NAROČIL ZA RAČUN STRANK
Poslovanje z namenom doseči sklenitev pogodbe o nakupu ali prodaji enega ali več finančnih instrumentov za račun stranke.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30