Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
KID
Enolična identifikacijska številka, ki jo imetniku na njegovo zahtevo oziroma na zahtevo člana, ki želi zanj odpreti račun, dodeli KDD.
KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA (KDD)
Organizacija, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavlja in izpolnjuje obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji (kliring) ter vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
KOLEKTIVNI NALOŽBENI PODJEM
Glej pojem investicijski sklad.
KOTACIJA
Sklep upravljavca organiziranega trga (borze) o sprejemu novega finančnega instrumenta v trgovanje v uradno tečajnico. Tudi segment borznega trga, na katerem se trguje z vrednostnimi papirji, ki izpolnjujejo dodatne pogoje, pomembne za zaščito interesov vlagateljev glede razpršenosti, tržne kapitalizacije ter vsebine pravic, ki jih dajejo imetniku, in drugih njegovih lastnosti.
KREDITNA INSTITUCIJA
Skupni pojem za banko in hranilnico.
KREDITNO TVEGANJE
Tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika.
KROVNI POKOJNINSKI SKLAD
Vzajemni pokojninski sklad, sestavljen iz treh podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, in se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in ciljni skupini vplačnikov, kateri so prvenstveno namenjeni.
KROVNI SKLAD
Vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.
KUPON (OBVEZNICA)
Znesek obresti, ki se ga na vnaprej določeno periodo izplača imetnikom obveznice, pri čemer je lahko vrednost kupona določena v fiksnem ali variabilnem znesku. Fiksni kupon obveznice se s časom ne spreminja, medtem ko je gibanje variabilnega kupona odvisno od dejavnika, na katerega je takšen kupon vezan (npr. na gibanje obrestnih mer ali inflacije).
KUPONSKA OBRESTNA MERA
Razmerje med vrednostjo kupona in nominalno vrednostjo obveznice.
KVALIFICIRANI DELEŽ
Posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe ali delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30