Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
LEŽARINE
Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, ki jih imetnikom vrednostnih papirjev zaračunavajo banke ali borznoposredniške družbe, na podlagi tarife KDD.
LIBOR
Londonska medbančna obrestna mera, ki jo določajo vodilne banke, s sedežem v Londonu, in se izračunava za 10 valut ter 15 obdobij.
LIKVIDNOST
Pomembna sestavina finančnega instrumenta in pomeni njegovo hitro unovčljivost. Je torej lastnost sredstev, da se hitro in s čim manjšimi izgubami spremeni v denarna sredstva.
LIMITIRANO NAROČILO
Naročilo stranke za nakup ali prodajo neke količine finančnih instrumentov za ceno, določeno v naročilu, ali pod za stranko ugodnejšimi pogoji.
LISTINJENJE
Posel ali shema, pri katerem se kreditno tveganje, povezano s posamezno izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti, razdeli na segmente kreditnega tveganja, in kjer so plačila v tem poslu ali shemi odvisna od izpolnjevanja obveznosti dolžnikov pri tej izpostavljenosti ali skupini izpostavljenosti, in je podrejenost segmentov kreditnega tveganja podlaga za določitev porazdelitve izgub med trajanjem tega posla ali sheme.
LOT
Enota za trgovanje s finančnimi instrumenti. Navadno predstavlja najmanšo možno enoto, s katero je mogoče trgovati na nekem organiziranem trgu. Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev tako na primer en lot predstavlja eno delnico.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30