Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
MATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI
Vrednostni papirji, izdani kot pisne listine. V slovenski praksi so redkost.
MEDVEDJI TRG
Obdobje, ki ga označuje trend padanja vrednosti finančnih instrumentov.
MEŠANI SKLAD
Investicijski sklad, ki ima sredstva naložena v različne vrste finančnih instrumentov.
MIFID
Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611 ES in 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS.
MIFID II
Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU.
MIFIR
Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012.
MREŽNI MARKETING
Legalna oblika trženja različnih potrošnih izdelkov, ki temelji na posrednem trženju in osebnem reklamiranju, in ga ne gre enačiti z denarnimi verigami.
MTF
Večstranski sistem trgovanja, ki povezuje interese glede prodaje in nakupa finančnih instrumentov številnih oseb. Vodi oz. upravlja ga investicijsko podjetje (borznoposredniška družba ali banka) ali borza.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30