Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
NADALJNJA PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Vsaka druga prodaja vrednostnih papirjev, razen prve. Nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev pa je tudi prodaja, ki jo opravi finančni posrednik, ki je od izdajatelja odkupil vrednostne papirje ob prvi prodaji.
NADZOROVANA INFORMACIJA
Vsaka informacija, ki jo mora razkriti javna družba ali druga oseba, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe po predpisih zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
NALOŽBENI CERTIFIKAT
Strukturirani finančni instrumenti, ki se glasijo na nek drug finančni instrument, na primer indeks, valuto, obrestno mero ali surovino.
NAROČILO S PREUDARKOM
Naročilo stranke, pri katerem ta ne določi cene, po kateri naj investicijsko podjetje izvrši naročilo, temveč pooblasti investicijsko podjetje, da ga izvrši po lastni presoji, pod najboljšimi pogoji za stranko.
NAROČILO STRANKE
Nalog stranke investicijskemu podjetju, da za njen račun kupi ali proda finančne instrumente. Tipi naročil se med seboj razlikujejo, poznamo pa jih več vrst (tržno, limitirano, naročilo s preudarkom, ipd.).
NEMATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI
Vrednostni papirji, izdani v elektronski obliki in vpisani v centralni register nematerializiranih papirjev, ki ga v Republiki Sloveniji vodi KDD.
NEPOSREDNI DOSTOP DO TRGA (DMA)
Ureditev, s katero investicijsko podjetje, ki je član oziroma udeleženec ali uporabnik trgovalne platforme, določenim strankam odobri pošiljanje elektronskih naročil v notranji sistem elektronskega trgovanja investicijskega podjetja, saj sistem taka naročila samodejno pošlje določeni platformi trgovanja, pod identifikacijsko oznako za trgovanje, ki jo ima investicijsko podjetje.
ne-UCITS SKLAD
Odprt investicijski sklad, ki ni usklajen z UCITS Direktivo, ali zaprti investicijski sklad. V Republiki Sloveniji sta obliki ne-UCITS sklada alternativni sklad (odprt sklad) in investicijska družba (zaprt sklad).
NOMINALNA VREDNOST OBVEZNICE
Znesek, na katerega se izplačujejo obresti in se mora vrniti ob zapadlosti obveznice.
NOTRANJA INFORMACIJA
Vsaka informacija, ki je natančna, ni splošno znana in se nanaša na izdajatelja finančnih instrumentov ali na določen finančni instrument. Če se taka informacija razkrije javnosti, bi verjetno pomembno vplivala na ceno finančnega inštrumenta oziroma na ceno iz njega izvedenih finančnih instrumentov (cenovno občutljiva informacija).

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30