Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
OBVEZNICA
Dolgoročni dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obveže, da bo imetniku v enkratnem znesku ali več obrokih izplačal glavnico in tudi določen znesek obresti.
OBVEZNIŠKI SKLAD
Investicijski sklad, ki ima sredstva naložena pretežno v obveznicah ali obveznicah in enotah obvezniških ciljnih skladov oziroma drugih oblikah olastninjenega dolga.
OBVLADOVANJE
Razmerje med nadrejeno in podrejeno družbo ali temu razmerju podobno razmerje med drugo nadrejeno osebo in podrejeno družbo.
OCENA PRIMERNOSTI
Celoten proces zbiranja informacij o stranki in naknadna ocena primernosti finančnih instrumentov, ki jih investicijska podjetja ponujajo strankam v okviru opravljanja ene ali več investicijskih storitev in poslov.
ODPRT INVESTICIJSKI SKLAD
Investicijski sklad, katerega enote je mogoče na zahtevo imetnika unovčiti in izplačati iz sredstev sklada, oziroma investicijski sklad, za katerega je kako drugače ustrezno zagotovljeno, da je cena, po kateri se z njegovo enoto trguje na organiziranem trgu, ves čas enaka njeni izračunani vrednosti oziroma se od nje bistveno ne razlikuje.
ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIK
Fizična ali pravna oseba, ki na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti investicijskega podjetja, v imenu in za račun katerega deluje: (1) ponuja investicijske oz. pomožne investicijske storitve strankam oz. morebitnim strankam, (2) sprejema in posreduje navodila ali naročila strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti, (3) prodaja finančne instrumente ali (4) svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finančnih instrumentov oz. investicijskih storitev.
OLASTNINJEN DOLG
Pomeni dolžniške vrednostne papirje in enote obvezniških ciljnih skladov.
OPCIJA
Izveden finančni instrument, ki daje imetniku pravico (ne pa tudi dolžnost), da kupi oz. proda premoženje, na katerega se glasi opcija, po vnaprej določeni ceni in na določen dan oz. do določenega datuma.
OPERATIVNO TVEGANJE
Tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov, zaradi drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe, zaradi neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe ali zaradi zunanjih dogodkov ali dejanj.
ORGANIZIRANI TRG
Večstranski sistem, ki ga vodi oziroma upravlja določena oseba, ki v tem sistemu, v skladu z vnaprej določenimi pravili, povezuje ali omogoča povezovanje interesov glede prodaje ali nakupa finančnih instrumentov številnih tretjih oseb,tako da se sklenejo pravni posli v zvezi s finančnim instrumentom, ki je uvrščen v trgovanje po njegovih pravilih oziroma sistemih tega trga, ima dovoljenje pristojnega nadzornega organa in deluje redno in v skladu s pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.
ORGANIZIRANJE DENARNIH VERIG
Kaznivo dejanje, kjer nekdo zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju ali izvajanju denarnih verig, pri katerih udeleženci vplačujejo določene denarne zneske organizatorjem ali drugim udeležencem, ki so se pred njimi vključili v igro ali dejavnost in pričakujejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi vključili v tako igro ali dejavnost.
OZNAKA FINANČNEGA INSTRUMENTA
Oznaka finančnega instrumenta, ki se ga uporablja pri delu s tem finančnim instrumentom. Oznako lahko predstavlja bodisi ISIN oznaka ali katera koli druga oznaka, ki ta instrument loči od drugih. Za vrednostne papirje, izdane v Centralni Klirinško depotni družbi, se uporablja alfanumerična oznaka vrednostnega papirja, sestavljena iz 2 ali več znakov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30