Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
PODDEPO
Evidenca imetnikov nematerializiranih finančnih instrumentov, ki ni centralni depo in ki jo vodi borznoposredniška družba, banka, investicijsko podjetje ali druga oseba, v skladu s predpisi države, na območju katere je ustanovljen ta poddepo.
POKOJNINSKA DRUŽBA
Pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje AZN za opravljanje dejavnosti prostovoljnjega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Vsako sporočilo osebam, dano v kateri koli obliki in z uporabo katerega koli sredstva, ki vsebuje zadosti informacij o pogojih ponudbe in o vrednostnih papirjih, ki so predmet ponudbe, da se na njegovi podlagi vlagatelj odloči za nakup oziroma vpis teh vrednostnih papirjev.
PONUDNIK
Oseba, ki ponuja vrednostne papirje javnosti.
PONZIJEVA SHEMA
Nezakonita finančna shema, ki temelji na zavajanju udeležencev. Imenuje se po ameriškem prevarantu iz začetka 20. stoletja Charlesu Ponziju. To je oblika denarne verige, bistvo pa je, da se denar ustvarja znotraj verige in ne z investiranjem v naložbe. Tisti, ki na novo pristopijo k verigi, s svojim vložkom financirajo druge, ki so v takšni verigi višje. Razlog za daljšo obstojnost teh verig je v tem, da so posamezniki pripravljeni večkrat vplačati začetni zahtevani znesek.
PORAVNALNI ČLAN
Oseba, ki je udeležena pri vodenju računov vrednostnih papirjev ter pri denarni poravnavi vrednostnih papirjev iz borznih poslov.
PORTFELJ
Finančno premoženje, predvsem v različnih vrednostnih papirjih, ki jih imata v lasti posameznik ali podjetje v določenem trenutku. Portfelj lahko investitor upravlja sam, pogosto pa upravljanje zaupa posebnim finančnim svetovalcem - upravljavcem portfelja.
POSEBNO POZICIJSKO TVEGANJE
Tveganje spremembe cene finančnega instrumenta zaradi dejavnikov v zvezi z njegovim izdajateljem oziroma pri izvedenem finančnem instrumentu v zvezi z izdajateljem osnovnega finančnega instrumenta.
POSEL KREDITNE ZAMENJAVE
Pogodba o izvedenem finančnem instrumentu, pri kateri ena stranka drugi stranki plača pristojbino v zameno za plačilo ali drugo korist v primeru kreditnega dogodka v zvezi z referenčnim subjektom in katere koli druge neizpolnitve obveznosti, povezane s pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu, ki ima podobni ekonomski učinek.
POSLOVANJE ZA SVOJ RAČUN
Investicijska storitev oziroma posel, ki pomeni poslovanje v breme lastnega kapitala, katerega izid je sklenitev posla za lasten račun z enim ali več finančimi instrumenti.
POŠTENA VREDNOST
Znesek, za katerega je mogoče zamenjati sredstvo ali poravnati dolg med dobro obveščenima in voljnima strankama, ki nista povezani.
POVEZANE OSEBE
Pravno samostojne osebe, ki so med seboj upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmrejati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovne rezultate oziroma poslovanje druge osebe.
POZAVAROVALNICA
Zavarovalnica, ki opravlja izključno posle pozavarovanja.
POZICIJSKO TVEGANJE
Tveganje nastanka izgube zaradi spremembe cen finančnih instrumentov. Obsega posebno pozicijsko tveganje ter splošno pozicijsko tveganje.
PRANJE DENARJA
Katero koli ravnanje, s katerim se prikriva izvor denarja ali drugega premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem in vključuje zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja in skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja.
PRAVILA UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA
Dokument, ki ureja vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad, in imetniki investicijskih kuponov. Pravila upravljanja začnejo veljati, ko družba za upravljanje pridobi soglasje ATVP k tem pravilom.
PREVARA
Namerno dejanje enega ali več članov poslovodstva, pristojnih za upravljanje zaposlenih ali tretjih oseb, ki zajema uporabo goljufije za pridobitev kake nepoštene ali nezakonite prednosti.
PREVZEM
Položaj, ko prevzemnik sam ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno z njim, doseže prevzemni prag (25-odstotni delež glasovalnih pravic v družbi, ki se prevzema).
PRODAJA NA KRATKO (ANGL. SHORT SELLING)
V zvezi z delnico ali dolžniškim instrumentom pomeni vsakršno prodajo delnice ali dolžniškega instrumenta, ki ga prodajalec v času sklenitve dogovora o prodaji ne poseduje, vključno s prodajo, pri kateri si je prodajalec v času sklenitve dogovora o prodaji delnico ali dolžniški instrument izposodil ali se dogovoril o njeni oziroma njegovi izposoji za izročitev ob poravnavi.
PROSPEKT
Dokument, ki vsebuje vse predpisane informacije o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki so predmet ponudbe, da se vlagatelj na njihovi podlagi lahko odloči za vpis/nakup vrednostnih papirjev. Prospekt mora objaviti izdajatelj/ponudnik vrednostnih papirjev ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti oz. izdajatelj ob uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu. Pred objavo prospekta mora izdajatelj/ponudnik pridobiti odločbo ATVP o potrditvi prospekta.
PROSPEKT ODPRTEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA
Dokument, ki vsebuje pomembne informacije o finančnem in pravnem položaju investicijskega sklada, vrstah naložb in tehnikah upravljanja sredstev, tveganjih, povezanih z naložbeno politiko, vrstah stroškov, ki bremenijo investicijski sklad, najmanjšem znesku vplačila v investicijski sklad in druge potrebne podatke, da vlagatelj na njihovi podlagi oceni primernost in ustreznost naložbe v enote investicijskega sklada. Družba za upravljanje mora pred začetkom trženja enot investicijskega sklada pridobiti dovoljenje ATVP.
PRVA PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Prodaja vrednostnih papirjev na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30