Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
SEKURITIZACIJA
Glej pojem listinjenje.
SISTEMATIČNI INTERNALIZATOR
Investicijsko podjetje, ki na organizirani, pogosti in sistematični podlagi posluje za lasten račun z izvrševanjem naročil strank zunaj organiziranega trga ali MTF.
SKLAD DENARNEGA TRGA
Investicijski sklad, ki ima sredstva naložena pretežno v instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih in enotah ciljnega sklada denarnega trga.
SKLAD STRATEGIJ ABSOLUTNE DONOSNOSTI
Investicijski sklad, katerega naložbeni cilj je, neodvisno od razmer na finančnih trgih, dosegati donosnost v višini pribitka nad vodilom, izraženim z referenčno medbančno obrestno mero, in katerega naložbena politika omogoča hitro in fleksibilno prilagajanje naložb sklada razmeram na trgu in vključuje uporabo izvedenih finančnih instrumentov in po potrebi tehnik upravljanja sredstev.
SPLIT
Razdelitev delnice in predstavlja metodo, ki jo uporabljajo delniške družbe, katerih delnice kotirajo na organiziranih trgih, za zniževanje cene delnic in zviševanja likvidnosti le teh.
SPLOŠNO POZICIJSKO TVEGANJE
Tveganje spremembe cene finančnega instrumenta pri dolžniškem finančnem instrumentu zaradi spremembe ravni obrestnih mer oziroma pri lastniškem finančnem instrumentu cenovnih gibanj na kapitalskem trgu, ki niso povezana s posebnimi lastnostmi posameznih finančnih instrumentov.
SPONZORIRANI DOSTOP (SA)
Ureditev, s katero investicijsko podjetje, ki je član oziroma udeleženec ali uporabnik trgovalne platforme, določenim strankam odobri neposredno pošiljanje elektronskih naročil določeni trgovalni platformi pod identifikacijsko oznako za trgovanje, ki jo ima investicijsko podjetje, ne da bi bila ta naročila poslana prek notranjih sistemov elektronskega trgovanja investicijskega podjetja.
SPOT TRANSAKCIJA
Vrsta transakcije, ki se izvede v dveh delovnih dneh od sklenitve posla (takojšnja, promptna poravnava), navadno po tržni ceni ob sklenitvi posla.
SWAP
Izvedeni finančni instrument, kjer se dve stranki dogovorita, da zamenjata en denarni tok za drugega (vrednostni papir, valuto, obrestno mero) za določeno časovno obdobje.
SWIFT
Skrajšana oznaka za Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications in ki predstavlja informacijski sistem za prenos sporočil med članicami tega sistema, ki ga navadno predstavljajo banke, investicijska podjetja ter druge finančne institucije.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30