Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
TEČAJ
Tržna vrednost finančnega instrumenta, valute ali blaga, s katerim se lahko trguje na organiziranem trgu ali izven njega. Tečaj lastniških finančnih instrumentov (npr. delnic) je navadno izražen v absolutnih vrednostih, medtem ko so na primer dolžniški finančni instrumenti (kot je na primer obveznica) pogosto izreženi v odstotkih od nominalne vrednosti.
TEČAJNICA
Dokument, izdelan s strani upravljalca organiziranega trga (borze) in ki ga le ta dnevno objavlja ter ki prikazuje dosežene tečaje in promet finančnih instrumentov, ki kotirajo na tem organiziranem trgu.
TEKOČA DONOSNOST
Razmerje med vrednostjo kupona in trenutno ceno (npr. obveznice).
TERMINSKI POSLI
Zavezujoč dogovor med dvema strankama o prodaji oz. nakupu instrumenta (določene vrste blaga, npr. devize, nafta, žito), po določeni ceni in na določen dan v prihodnosti.
TESNA POVEZANOST
Položaj, pri katerem sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezane na enega od naslednjih načinov: z udeležbo, z obvladovanjem ali tako da vse obvladuje ista tretja oseba.
TRAJANJE
Povprečna dolžina časa odmaknjenosti plačil (obresti in glavnice) od sedanjega trenutka ter predstavlja tehtani povprečni čas do dospetja obveznice, pri čemer za uteži vzamemo relativne srednje vrednosti denarnih tokov npr. obveznice.
TRETJA DRŽAVA
Država, ki ni država članica EU.
TRGOVALNA PLATFORMA
Regulirani trg ali večstranski sistem trgovanja.
TRGOVALNI RAČUN
Račun, ki ga odpremo pri banki, borznoposredniški družbi ali drugem investicijskem podjetju, za potrebe trgovanja s finančnimi instrumenti.
TRŽENJE ENOT INVESTICIJSKIH SKLADOV
Obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. Za oglaševanje investicijskih skladov se štejejo vsa tržna sporočila, ki so z uporabo tiskanih in elektronskih medijev naslovljena na vlagatelje v investicijske sklade, katerih namen je prispevati k pridobivanju novih vplačil enot investicijskih skladov.
TRŽNA KAPITALIZACIJA
Tržna vrednost delnic enega ali več podjetij, uvrščenih na organizirani trg. Izračuna se tako, da se trenutna tržna vrednost delnice pomnoži s številom vseh izdanih delnic tega podjetja.
TRŽNA MANIPULACIJA
Ravnanje na trgu (sklenitev posla, izdaja naročila za trgovanje), ki ustvarja napačno ali zavajajočo predstavo glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta oziroma zagotavlja umetno oblikovanje cen finančnih instrumentov. Tržno manipulacijo predstavlja tudi sklepanje navideznih poslov in razširjanje napačnih ali zavajajočih informacij glede finančnih instrumentov.
TRŽNIK ENOT INVESTICIJSKIH SKLADOV
Fizična oseba, ki ima dovoljenje ATVP za trženje enot investicijskih skladov in ki v imenu in za račun družbe za upravljanje ali za račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje, izvaja trženje enot investicijskih skladov.
TRŽNO TVEGANJE
Tveganje nastanka izgube iz naslova spremembe vrednosti finančnih instrumentov, valut, izpostavljenosti, vrednosti poravnave oziroma blaga. Pogosto tržno tveganje skupaj predstavljajo naslednja tveganja: pozicijsko (splošno in posebno), tveganje poravnave in kreditno tveganje nasprotne stranke, tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trovanja, valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga.
TVEGANJE
Možnost nastanka nekega nepričakovanega in neugodnega dogodka.
TVEGANJE PORAVNAVE
Tveganje nastanka izgube zaradi neizponitve obveznosti nasprotne stranke v poslu.
TVEGANJE SKLADNOSTI
Tveganje nastanka izgube zaradi zakonskih sankcij in ukrepov nadzornih in/ali inšpekcijskih organov, ki jih lahko (investicijsko) podjetje utrpi iz naslova namernega ali nenamernega neskladja z veljavno zakonodajo, standardi, kodeksi in notranjimi akti.
TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
Tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cene blaga, na katerega se nanaša izvedeni finančni instrument.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30