Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
UCITS Direktiva
Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009, ki ureja posamezne vidike poslovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje.
UCITS SKLAD
Odprt investicijski sklad, katerega edini namen je nalaganje sredstev v finančne instrumente in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in ki je bil ustanovljen in upravljan v skladu z določbami zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES. V Republiki Sloveniji se lahko UCITS sklad oblikuje kot vzajemni sklad ali krovni sklad.
UDELEŽBA
Posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20-odstotkov, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje.
UPRAVLJANJE
Delovanje oseb, ki jim je zaupano nadziranje, obvladovanje in usmerjanje organizacije. Pristojni za upravljanje so praviloma dogovorni za zagotavljanje, da organizacija uresničuje svoje namene, za računovodsko poročanje in za poročanje zainteresiranim strankam.
UPRAVLJAVEC ORGANIZIRANEGA TRGA
Glej borza
USKLAJENO DELOVANJE
Sodelovanje več fizičnih/pravnih oseb pri pridobivanju vrednostnih papirjev družbe, ki se prevzema, s ciljem pridobiti kontrolo nad družbo. Z vidika prevzemne zakonodaje se osebe, ki delujejo usklajeno, obravnava kot eno osebo. Njihovi deleži delnic z glasovalno pravico v ciljni družbi se seštevajo.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30