Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
VALUTNO TVEGANJE
Tveganje nastanka izgube zaradi spremembe tečaja valut.
VLAGATELJ
Kupec finančnih instrumentov ali drugih oblik premoženja ali oseba, na katero je naslovljena ponudba za nakup vrednostnih papirjev.
VOLATILNOST
Tudi nihajnost, ki predstavlja spremebo gibanja vrednosti finančnega instrumenta, valute, blaga okoli dolgoročne povprečne vrednosti v določenem obdobju. Mera volatilnosti je standardni odklon.
VREDNOST ENOTE PREMOŽENJA (VEP)
Vrednost, ki pove, koliko je posamezna enota premoženja vzajemnega sklada vredna. Vrednost enote premoženja je enaka čisti vrednosti vzajemnega sklada, deljena s številom enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku.
VREDNOSTNI PAPIRJI
Listine, ki vsebujejo določene (premoženjske) pravice, ki jih bo izdajatelj vrednostnih papirjev izpolnil imetniku teh listin. V sodobnem času so večino listin zamenjali vpisi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, kjer je zapisano kakšne pravice ima iz vrednostnega papirja oseba, ki je vpisana kot njen imetnik. Z digitalizacijo vrednostnih papirjev se je omogočilo lažje trgovanje z vrednostnimi papirji (npr. na borzi). Najpogostejše oblike vrednostnih papirjev so delnice (lastniški vrednostni papirji) in obveznice (dolžniški vrednostni papirji). Delnice poleg premoženjskih pravic v družbi (dividende) prinašajo tudi korporacijske pravice (glasovanje na skupščini delničarjev).
VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLAD
Premoženje, ki je ločeno od premoženja upravljavca pokojninskega sklada in ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vplačili dodatnega zavarovanja in ustvarjeno z upravljanjem s temi sredstvi, in je namenjeno zagotavljanju dodatne pokojnine.
VZAJEMNI SKLAD
Vrsta investicijskega sklada. Njegov namen je nalaganje sredstev vlagateljev v vrednostne papirje in druga likvidna finančna sredstva po načelu razpršitve tveganj. Njegovo premoženje je razdeljeno na enote premoženja. Enote premoženja so izplačljive na zahtevo vlagatelja po dnevni vrednosti. Upravlja ga družba za upravljanje izključno v korist imetnikov enot premoženja.
VZDRŽEVALEC TRGA
Oseba, ki neprekinjeno nastopa na trgu finančnih instrumentov, pripravljena poslovati za svoj račun s kupovanjem in prodajanjem finančnih instrumentov v breme lastnega kapitala po cenah, ki jih določi sama.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30