Izberite začetno črko ali vpišite iskani pojem:
ZAKLADNE MENICE
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda država. Praviloma so eno-, tri-, šest- in dvanajstmesečne. Ob izdaji vlagatelj vplača diskontirani znesek, ob zapadlosti pa dobi izplačan nominalni znesek zakladne menice.
ZAPRT INVESTICIJSKI SKLAD
Investicijski sklad, ki ne izpolnjuje pogojev za odprti investicijski sklad.
ZAVAROVALNICA
Pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje AZN za opravljanje zavarovalnih poslov, v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30