Kalkulator – Neto premoženje

Za izračun vašega neto premoženja, to je razliko med vašim premoženjem in dolgovi, lahko uporabljate izračun na tej strani. Z njim si lahko pomagate pri ugotavljanju vašega premoženjskega stanja, ki je prvi korak k izdelavi primernega finančnega načrta in podlaga za učinkovito investiranje. Več o tem tudi na tej povezavi.

Hitro vnovčljivo premoženje
Gotovina
Stanje na bančnem računu
Drugo
Depoziti in privarčevana sredstva
Depoziti pri bankah in drugih
Življenjska zavarovanja
Naložbena zavarovanja
Pokojninska zavarovanja
Drugo
Naložbe v finančne instrumente
Naložbe v skladih
Sredstva na gospodarjenju
Lastni portfelj finančnih instrumentov
Deleži v družbah
Drugo
Nepremičnine
Nepremičnine v lasti
Nepremičnine dane v najem
Premično premoženje
Intelektualna lastnina
Rezervni sklad
Drugo
SKUPAJ PREMOŽENJE
Negativno stanje na bančnih računih
Kredit
Gotovniski
Osebni
Stanovanjski
Študentski / izobraževalni
Kreditne kartice
Kredit za prevozna sredstva
Leasing
Drugo
SKUPAJ DOLGOVI

NETO PREMOŽENJE

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30