Borza vrednostnih papirjev

Borza vrednostnih papirjev
je organizirani trg, večstranski sistem, ki ga vodi določena oseba in v tem sistemu v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje ali omogoča povezovanje interesov glede nakupa ali prodaje finančnih instrumentov na način, da se posli s finančnimi instrumenti, ki so uvrščeni ta takšen organiziran trg sklenejo po pravilih, ki veljajo za ta trg.

Organiziran trg za trgovanje s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji predstavlja borzni trg, ki ga upravlja Ljubljanska borza d.d., s sedežem na Slovenski cesti 56 v Ljubljani.
 
Vsak organiziran trg finančnih instrumentov mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa, delovati pa mora redno in v skladu s pogoji, ki jih določajo zakoni, podzakonski akti ter druga pravila organiziranega trga. Borzni trg ter delovanje upravljavca tega borznega trga (t.j. Ljubljanske borze d.d.) v Sloveniji nadzira ATVP, njeno delovanje pa je urejeno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti ter pravili in navodili, ki jih je v zvezi s svojim poslovanjem in poslovanjem borznega trga sprejela Ljubljanska borza d.d..
 
Borzni trg mora delovati transparentno, pošteno in učinkovito ter zagotavljati varnost za vse udeležence takšnega organiziranega trgovanja.

 
Glede na vrsto finančnih instrumentov oziroma naložbenih oblik ločimo več vrst borz, kot na primer:
  • borze vrednostnih papirjev - organizirani trg, kjer se praviloma trguje predvsem z vrednostnimi papirji kot sta delnica in obveznica
  • devizne borze - organizirani trg, kjer sodelujejo predvsem banke in druge kreditne institucije, ki sodelujejo v poslih nakupa oziroma prodaje deviz oziroma tujih valut
  • terminske borze - organizirani trg, kjer se večinoma trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so standardizirane terminske pogodbe in opcije
  • blagovne borze - kjer se praviloma trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago (standardizirane terminske pogodbe na zlato, srebro in druge plemenite kovine, žita, nafta, bombaž, ipd.)

 

Na borznem trgu Ljubljanske borze d.d. se trguje predvsem z delnicami, obveznicami, zakladnimi menicami in komercialnimi zapisi. Delnice so uvrščene v skupine oziroma takoimenovane kotacije (prva, standardnia in vstopna) in se med seboj razlikujejo po pogojih, ki so pomembni za zaščito interesov vlagateljev, glede razpršenosti, tržne kapitalizacije, vsebine pravic, ki jih dajejo imetniku idr. Tako so v prvo kotacijo borznega trga navadno uvrščene delnice najboljših slovenskih podjetij.

Na tako imenovani trg obveznic so uvrščene obveznice podjetij in Republike Slovenije ter instrumenti denarnega trga. Tretji trg borznega trga pri nas pa predstavlja trg strukturiranih produktov, kjer se trguje predvsem z delnicami investicijskih družb, investicijskimi kuponi, nakupnimi boni ter drugimi produkti.

Več o delovanju borznega trga je mogoče najti na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30