ESMA

S 1.1.2011 je dosedanji CESR (Committee of European Securities Regulators) nadomestil nov evropski organ ESMA (European Securities and Markets Authority). ESMA je neodvisna in samostojna EU institucija, ki poroča Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Vloga ESMA je pomagati k stabilnosti finančnega sistema EU z zagotavljanjem celovitosti, transparentnosti, učinkovitosti in urejenega delovanja finančnih trgov, kot tudi zaščite investitorjev. Med najpomembnejšimi nalogami je utrjevanje nadzorniške konvergence, tako med nadzorniki finančnih trgov držav članic EU, kot tudi med sektorji, kar pomeni, da bo organ ESMA sodeloval z ostalima dvema evropskima finančnima agencijama, to sta EBA (European Banking Authority) in EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Agency).


Glavne pristojnosti in naloge organa ESMA so:
 

                   
  •      priprava osnutkov tehničnih standardov, ki bodo poslej pravno zavezujoči
  •  možnost uvedbe hitrega postopka za dosego doslednega izvajanja določb EU zakonodaje
  •  nove pristojnosti na področju reševanja sporov med nacionalnimi nadzorniki
  •  dodatne pristojnosti in obveznosti na področju zaščite investitorjev
  •  pristojnosti v kriznih situacijah
  •  spremljanje sistemskih tveganj pri finančnih institucijah, ki poslujejo čezmejno
  •  nadzorniške pristojnosti na področju bonitetnih agencij
  •  nove izvršilne pristojnosti

 


ESMA lahko naslovi priporočila ali svoje odločitve neposredno na nacionalne nadzornike v primerih, kadar nacionalni nadzornik nepravilno implementira EU zakonodajo ali kadar je potrebna arbitraža med nacionalnimi nadzorniki v situacijah, ki segajo preko meja nacionalnega trga in v primerih, ki so opredeljeni v sektorski zakonodaji, o kriznih situacijah, kot in ko jih razglasil Svet.

V skrajnih primerih, ko se nacionalni nadzornik ne bi odzval na priporočila ali odločitve ESMA, lahko le-ta zahteve naslovi neposredno na udeležence trga, in sicer na področjih, kjer se EU zakonodaja neposredno uporablja (EU uredbe ter tehnični standardi).

ESMA na svojih spletnih straneh objavlja zanimive in koristne informacije tudi za vlagatelje oziroma potencialne vlagatelje. Med drugim vsebino spletnih strani ESMA predstavljajo tudi naslednji registri in seznami:


seznam pristojnih nadzornih organov držav članic ESMA
 

v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in poslov:
     seznam evropskih investicijskih podjetij z dovoljenjem nadzornega organa za opravljanje investicijskih storitev
     seznam organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja z dovojlenjem nadzornega organa
     delnice, ki so v EU sprejete na enega ali več organiziranih trgov
     seznam odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Tied agents)

v zvezi s storitvijo upravljanja premoženja:
     seznam družb za upravljanje UCITS skladov
     seznam alternativnih upravljavcev skladov
 
nekateri drugi seznami in registri


Poleg navedenih registrov in seznamov ESMA na svojih spletnih straneh v kotičku za vlagatelje objavlja tudi drugo dokumentacijo na temo varstva vlagateljev ter opozorila zoper subjekte, ki opravljajo investicijske storitve in posle brez ustreznega dovoljenja pristojnega organa. Več o delovanju ESMA, seznamih in registrih ter kotičku za vlagatelje na spletnih straneh ESMA.Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30