Tržno tveganje

Tržno tveganje

Na vrednost posamezne investicije vplivajo zelo različni dejavniki kot so ponudba ali povpraševanje, politične ali gospodarske razmere, vrsta trga na katerem se posli sklepajo, ipd. Pod pojmom tržnih tveganj navadno razumemo več vrst različnih tveganj, in sicer:

 Tečajno (tudi pozicijsko tveganje)

Tečajno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe cen finančnih instrumentov. Tečajno tveganje lahko nastane zaradi dejavnikov v zvezi z njegovim izdajateljem oziroma pri izvedenem finančnem instrumentu v zvezi z izdajateljem osnovnega finančnega instrumenta (posebno pozicijsko tveganje) oziroma zaradi spremembe ravni obrestnih mer oziroma pri lastniškem finančnem instrumentu cenovnih gibanj na kapitalskem trgu, ki niso povezana s posebnimi lastnostmi posameznih finančnih instrumentov (splošno pozicijsko tveganje).

 

Valutno tveganje

Valutno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe tečaja valut. Z valutnim tveganjem se vlagatelj sreča predvsem pri naložbah, s katerimi se trguje in je njihova vrednost izražena (nominirana) v eni izmed tujih valut. Donos takšnega finančnega instrumenta je tako odvisen tako od vrste in narave tega finančnega instrumenta kot tudi od gibanja menjalnega tečaja tuje valute v odvisnosti od vlagateljeve domače valute. Tako ima lahko sprememba menjalnega tečaja za posledico (pozitivno ali negativno) spremembo donosnosti posameznega finančnega instrumenta, ki je predmet nakupa ali prodaje.  


PRIMER:

Za ponazoritev vzamemo, da je trenutni tečaj USD/EUR=1,30. Navedeno pomeni, da ob zamenjavi 1 EUR prejmemo 1,3 USD. V primeru investiranja 10.000 EUR v, na primer delnice ameriških podjetij, je to enakovredno znesku 13.000 USD. Po preteku določenega časa vrednost EUR naproti USD naraste na 1,60 USD/EUR. Ker imamo svojo investicijo naloženo v finančne instrumente ameriških izdajateljev, so ti finančni instrumenti nominirani v valuti USD. Navadno se kupnina pri prodaji finančnih instrumentov najprej pretvori v domačo valuto po trenutno veljavnem deviznem tečaju in nato prenese na denarni račun vlagatelja. V navedenem primeru bi vrednost investicije, ki je pred spremembo deviznega tečaja znašala 13.000 USD oziroma 10.000 EUR, po spremembi deviznega tečaja znašala zgolj 8.125 EUR (13.000 USD/1,6 USD/EUR).

Medtem ko se vrednost naložbe v USD ni spremenila, pa se je zaradi pretvorbe v valuto EUR zaradi spremembe deviznega tečaja vrednost začetne investicije zmanjšala. Kot izhaja iz primera, bi se na drugi strani, v kolikor bi vrednost EUR naproti USD padla pod vrednostjo 1,3 USD/EUR, vrednost naložbe v EUR povečala. Tako kot ostale oblike tveganj, tudi valutno tveganje omejujemo s tem, da le del vloženih sredstev naložimo v finančne instrumente, ki so nominirani v tujih valutah, obenem pa je ta del naložen v finančne instrumente z različnimi valutami.

Eno izmed pravil, ki ga na tem mestu velja upoštevati je, da je večina finančnih instrumentov in drugih produktov, v katere vlagamo, naloženih v valuti, v kateri prejemamo tudi dohodke.

Tveganje spremembe cen blaga

Tveganje spremembe cen blaga je tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cene blaga. Različni dejavniki lahko vplivajo na ceno posameznega blaga, kot so na primer vremenske razmere, gospodarske razmere, odkritje novih nahajališč, odkritje nadomestnih virov, ipd. Ena od značilnosti izvedenih finančnih instrumentov je tudi ta, da je vrednost le teh določena na podlagi osnovnega instrumenta, ki lahko predstavlja tudi blago (nafta, zlato, druge plemenite kovine, koruza, ipd.). V primeru naložb v izvedene finančne instrumente na blago je tako vlagatelj izpostavljen tudi tveganju spremembe cene blaga, ki vpliva na vrednost izvedenih finančnih instrumentov na blago, s katerimi vlagatelj trguje.

 

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30