Operativno tveganje

Operativno tveganje

Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi naslednjih okoliščin: 

• zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja procesov,
• zaradi drugih nepravilnih ravnanj ljudi,
• zaradi neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov ali
• zaradi zunanjih dogodkov ali dejanj. 

Pod pojmom pravno tveganje gre razumeti tveganje nastanka izgub zaradi sprememb zakonodajne ureditve ali celo neustrezne pravne ureditve, ki pa je lahko posledica gospodarskih, političnih ali drugačnih razlogov. Predvsem v manj razvitih državah in hitro razvijajočih se državah s krajšo zgodovino kapitalskega trga je pravna ureditev pogosto manj stroga in v nekaterih delih manj urejena ter manj transparentna, kar lahko za vlagatelja pomeni dodatno tveganje. Tudi poslovanje s subjekti, ki niso regulirani s strani nadzornih organov v posamezni državi, pomeni za vlagatelja dodatno tveganje, saj takšne družbe niso podvržene pravilom, ki navadno veljajo za licencirane subjekte, sam nadzor nad takšnimi subjekti pa je zaradi načina njihovega delovanja pogosto otežen. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30