Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje

Pod pojmom likvidnostno tveganje navadno razumemo tveganje, ko pozicije v finančnem instrumentu ni možno odprodati ali nadomestiti v kratkem času brez pomembnega vpliva na tržno ceno, bodisi zaradi nezadostne globine trga bodisi zaradi tržnih neravnovesij. O likvidnem trgu finančnih instrumentov lahko govorimo takrat, ko tudi povprečno velika naročila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov nimajo bistvenega vpliva na sam tečaj le teh in je prodajalce oziroma kupce za takšne finančne instrumente lahko najti. Likvidnostno tveganje je navadno bolj prisotno pri poslih s finančnimi instrumenti, ki se sklepajo zunaj organiziranih trgov (OTC) ter v primerih, ko gre za podjetja z nižjo tržno kapitalizacijo. Na likvidnostno tveganje vpliva tudi število finančnih instrumentov, uvrščenih na posamezen organiziran trg, obseg ponudbe in povpraševanja po finančnih instrumentih na tem trgu, čas v katerem je mogoče sklepati posamezne posle s finančnimi instrumenti, idr...

Pomemben vidik likvidnostnega tveganja predstavlja takoimenovana volatilnost, ki označuje verjetnost, da cena nekega finančnega instrumenta (npr. delnice) v kratkem času močneje zaniha navzgor ali navzdol (rast ali padec). Ekstremna gibanja tečajev, ki so pogosta značilnost nekaterih finančnih instrumentov, so posledica različnih dejavnikov na danem finančnem trgu. Medtem ko so na eni strani določene povezave med posameznimi dogodki jasne (boljši poslovni rezultati navadno pomenijo dvig cene delnice tega podjetja), pa obstajajo tudi primeri, ko temu ni vedno tako.


PRIMER:            

V začetku meseca januarja tega leta ste kupili 10 delnic podjetja ABC v skupni vrednosti 500 EUR (takratni tečaj je zanašal 50 EUR na delnico). V mesecu aprilu je družba poleg slabših četrtletnih podatkov o poslovanju objavila tudi novico o prejemu tožbe, kjer tožbeni zahtevek predstavlja znesek, ki predstavlja 10% letnega prometa družbe. Navadno se trg na takšne informacije hitro odzove na način, da vlagatelji začnejo s prodajo takšnih finančnih instrumentov, kar ima za posledico znižanje tečaja delnice. V določenih primerih so padci cen finančnih instrumentov lahko precejšnji (obratno velja tudi v primeru dobrih novic). V kolikor delnic podjetja ABC ne prodate pred njenim znižanjem, pade tudi vrednost vaše naložbe.

Zato je potrebno v vsakem primeru poznati naložbo, v katero vlagamo svoja sredstva in razloge za rast ali padec vrednosti le te. Pri vlaganju v finančne instrumente je potrebno imeti v mislih tako trenutek, ko se odločimo za nakup neke naložbe, kot tudi trenutek, ko bomo iz te naložbe izstopili. Nelikvidnost posamezne finančne naložbe lahko za vlagatelja celo pomeni, da iz nje ne bo mogel izstopiti (je ne bo mogel prodati), saj zanjo ne bo obstajalo povpraševanja, ali pa bo ta prodaja opravljena po bistveno nižji ceni od nakupne.   

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30