Deželno tveganje

Deželno tveganje

Deželno tveganje je tveganje nastanka izgube v primeru mednarodnega poslovanja, ki je povezano z ekonomskim, socialnim in političnim okoljem države. Boniteta posameznih držav je navadno ocenjena s strani različnih bonitetnih agencij, navedena ocena pa med drugim kaže tudi na tveganost sklepanja poslov s takšno državo. Vlagatelji tako navadno za visoko tvegane finančne instrumente, ki jih izdajajo države s političnimi, ekonomskimi in drugimi težavami, navadno zahtevajo višje donose. Verjetnost neplačila s strani takšne države, ki je izdajatelj finančnih instrumentov, je namreč navadno višja, kot v primerih ko gre za stabilno in gospodarsko močno državo.

Posebna oblika deželnega tveganja je transferno tveganje, ki obstaja, kadar dolžnikova obveznost ni nominirana v lokalni valuti. Politični in gospodarski problemi posamezne države lahko v nekaterih primerih vodijo tudi do težav s konvertiranjem naložbe, ki je nominirana v tuji valuti, v domačo valuto, in je s tem prodaja neke naložbe otežena ali celo onemogočena.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30