Nadzorniki na finančnem trgu

Nadzor nad delovanjem finančnega trga zagotavljajo nadzorni organi, katerih naloga je zagotavljanje zaupanja v delovanje finančnih trgov, zagotavljanje njegove stabilnosti, varovanje vlagateljev in potencialnih vlagateljev pred možnimi zlorabami ter zmanjševanje finančnega oziroma gospodarskega kriminala, ki ga lahko povzročajo nadzorovani, še pogosteje pa nenadzorovani subjekti.

Ustanovitev, področje delovanja, financiranje in pooblastila navadno nadzornemu organu daje določen zakon, ki na podlagi slednjega zagotavlja urejeno delovanje vseh udeležencev finančnega trga. Regulacija posameznih delov finančnega trga je nadalje urejena s področnimi zakoni (na primer Zakon o bančništvu, Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje), podzakonskimi akti in uredbami Evropske unije, delegiranimi in izvedebenimi uredbami Komisije EU  ter smernicami in priporočili nadzornih organov in nadzornih organov Evropske unije, kot sta Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za vrednostne papirje (ESMA).

Medtem ko nekatere države po svetu zasledujejo princip nadzora subjektov, ki je združen pod streho enega samega nadzornika, pa nekatere države (med njimi tudi Slovenija) zasleduje sektorski pristop nadzora. Slednje pomeni, da posamezne sektorje finančnega trga nadzirajo različni nadzorni organi.


 V Sloveniji opravljajo nadzor trije nadzorni organi, specializirani za posamezen sektor finančnega trga, in sicer:

 

  • Organ nadzora trga finančnih instrumentov - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je nadzorna institucija na področju trga finančnih instrumentov, ki izvaja nadzor nad udeleženci trga finančnih instrumentov in izvaja ostale naloge in delovanja v sklopu danih pristojnosti, pri čemer je cilj nadzora zagotoviti skladnost z zakonodajo in omogočiti pogoje za učinkovito delovanje trga finančnih instrumentov in vzpostavitev zaupanja investitorjev vanj. Več o delovanju ATVP tu.

 

 

  • Organ nadzora nad zavarovalnicami - Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je nadzorna institucija na področju zavarovalništva, katere cilj je zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju, varovanje interesov zavarovancev, omogočanje delovanja zavarovalnega sektorja finančnega trga ter pozitivnega vplivanja le-tega na celotno gospodarstvo. Več o AZN tu.

 

 

  • Organ nadzora nad bankami - Banka Slovenije (BS)  z učinkovitim bančnim nadzorom zagotavlja varno, skrbno in stabilno poslovanje bank in hranilnic. Najpomembnejši cilj nadzora je zaščita vlagateljev in zagotovitev stabilnosti bančnega sektorja. Več o delovanju BS tu.

 


Konec leta 2013 je slovenski finančni sistem dobil novega, enotnega regulatorja - Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki deluje na podlagi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema in omogoča učinkovitejši nadzor nad finančnim sistemom kot celoto, kar je Sloveniji priporočil tudi Mednarodni denarni sklad (IMF). Tako se posamezni regulatorji ukvarjajo s finančnim nadzorom na mikro ravni, OFS pa skrbi za makro nadzor slovenskega finančnega sistema.Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30