Obrestno tveganje

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje nastanka izgube iz trgovanja s finančnimi instrumenti zaradi neugodnih sprememb obrestnih mer. Dvig obrestnih mer tako navadno pozitivno vpliva na donos sredstev, ki jih imajo vlagatelji naložene v bančnih depozitih, medtem ko dvig obrestnih mer pri naložbah v dolžniške finančne instrumente z na primer fiksnim donosom, kot so na primer obveznice, navadno pomeni zmanjšanje donosa takšne naložbe.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30