Tveganje poravnave

Tveganje poravnave

Tveganje poravnave predstavlja tveganje, da nasprotna stranka v poslu kupcu (prodajalcu) ne bo sposobna zagotoviti finančnega instrumenta ali denarnih sredstev v skladu in na način, kot to izhaja iz sklenjene pogodbe ali dogovora, medtem ko je kupec (prodajalec) svoj del obveznosti že izpolnil. Tveganje je pri poslih, ki se sklepajo preko organiziranih trgov (npr. borz) in klirinških hiš manjše, kot v primeru, ko se posli sklepajo izven organiziranih trgov in na način, ki ni skladen s pravili, ki običajno veljajo za borzne in poravnalne sisteme.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30