Ostala tveganja

Ostala tveganja

Stroškovni vidik trgovanja

Pri trgovanju s finančnimi instrumenti je pomemben tudi stroškovni vidik trgovanja. Vsako investicijsko podjetje mora svojim strankam ali potencialnim strankam med drugim zagotoviti tudi informacije o stroških in povezanih plačilih. Če na eni strani zelo pogosto trgovanje, kot strategija trgovanja, ki izkorišča kratkoročne razlike v ceni finančnih instrumentov, za stranko lahko pomeni določene donose, pa se mora vlagatelj na drugi strani tudi zavedati dejstva, da vsaka opravljena transakcija pomeni tudi določen strošek, ki bremeni strankin račun in zmanjšuje donosnost posamezne transakcije oziroma portfelja kot celote.

Večina podnudnikov finačnih storitev (banke, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, ostale kreditne institucije in investicijska podjetja) javno objavlja cenike svojih storitev. Vsebina le teh je lahko za nepoučenega vlagatelja pogosto precej zapletena. Pred investiranjem v finančne naložbe se je zato potrebno podučiti tudi o vsebini stroškov, ki lahko pri posamezni storitvi ali naložbi nastanejo, kot tudi o velikosti takšnega stroška. Stroškovni vidik naložbe je eden pomembnejših faktorjev, ki lahko vpliva na donosnost neke investicije.

Niste seznanjeni s stroški, ne veste kaj pomeni posamezna postavka v ceniku?

Vprašajte ponudnika storitev!Spremljanje donosnosti portfelja

Tudi spremljanje donosnosti portfelja ali posamezne investicije je za vlagatelja zelo pomembno. Potrebno je ugotavljati, katere naložbe v finančne instrumente ne ustrezajo več našim ciljem in jih pravočasno zamenjati z drugimi oblikami naložb.  

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30