V primeru težav

Seveda lahko vlagatelji pri investiranju svojih sredstev naletijo tudi na težave. Tu je nekaj nasvetov, kako se jim že v začetku čim bolj izogniti:

1. Poslujte samo z licenciranimi ponudniki

Seznam licenciranih subjektov, ki na območju Republike Slovenije lahko opravljajo eno ali več reguliranih storitev, je dostopen na spletnih straneh ATVP-seznami in registri, seznam kreditnih institucij pa je dostopen na spletni strani Banke Slovenije.

2. Preberite dokumente, preden jih podpišete

Borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve, morajo s stranko skleniti pisno pogodbo o opravljanju posameznih vrst investicijskih storitev, s katero se določi medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Poleg tega preberite tudi splošne pogoje poslovanja in cenik storitev. Če menite, da so posamezne določbe nerazumljive ali nejasne, zahtevajte podrobnejšo razlago. Pogoje poslovanja in cenik preverite pri več ponudnikih. Posebej bodite na to pozorni pri ponudnikih, ki svoje storitve ponujajo preko spleta.

Družbe za upravljanje oziroma osebe, ki tržijo enote investicijskih skladov v njihovem imenu, vam morajo pred podpisom pristopne izjave vedno predložiti brezplačen izvod izvlečka prospekta vzajemnega sklada oziroma podsklada, na vašo zahtevo pa tudi brezplačen izvod prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter izvod letnega oziroma polletnega poročila o poslovanju sklada. Izvleček prospekta na zgolj štirih straneh povzema vse bistvene lastnosti vzajemnega sklada oziroma podsklada, kot so naložbena politika, stroški in tveganja, povezana z naložbo, zato vam priporočamo, da ga preberete. Pred sklenitvijo pristopne izjave vam mora biti v izpolnitev predložen tudi vprašalnik za oceno vašega osebnega profila tveganja, ki je osnova za kakovostno svetovanje. Priporočamo, da ga skrbno izpolnite in se o vseh dilemah odkrito pogovorite s svetovalcem.

3. Hranite dokumentacijo

Dokumente o poslovanju s finančnimi posredniki oziroma varčevanju na kapitalskih trgih skrbno hranite, saj so ti v primeru kasnejših zapletov osnova za dokazovanje morebitnih nepravilnosti.

4. Beležite pogovore

Beležite si zaznamke pogovora in si pred končno odločitvijo po potrebi vzemite dodaten čas za razmislek. Zlasti bodite pozorni na obljube o visokih donosih. Odgovore ponudnikov na vaša vprašanja in pritožbe zahtevajte v pisni obliki.


REŠEVANJE SPOROV

Opravljanje investicijskih storitev in poslov

Ponudniki investicijskih storitev in poslov (borznoposredniške družbe in banke) morajo poleg internih pravil glede reševanja pritožb strank imeti vzpostavljene ali se vključiti tudi v učinkovito zunajsodno reševanje sporov med borznoposredniško družbo oziroma banko in njeno neprofesionalno stranko v zvezi s storitvami borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Informacijo o načinu zunajsodnega rečevanja sporov mora borznoposredniška družba oziroma banka objaviti na vidnem mestu v prostorih, v katerih posluje s strankami, ter stranko pred sklenitvijo pogodbe obvestiti o tej shemi in strankinih pravicah v zvezi s tem.  

Borznoposredniške družbe in banke morajo poleg navedenega vzpostaviti in vzdrževati tudi učinkovite ter pregledne postopke za razumno in hitro reševanje pritožb, prejetih od neprofesionalnih strank in morebitnih neprofesionalnih strank, ter voditi evidenco o prejetih pritožbah ter ukrepih, sprejetih za njihovo reševanje.

Navedeno pomeni, da se lahko vsaka stranka v primeru, ko se ne strinja z ravnanjem borznoposredniške družbe oziroma banke ali njenih zaposlenih, se ne strinja z dokumentacijo, ki jo borznoposredniška družba oziroma banka izda (izstavi) stranki, kot tudi tedaj, kadar borznoposredniška družba oziroma banka določenega dejanja ne opravi, pa bi ga po mnenju stranke morala opraviti oziroma v drugih primerih, ko je zaradi domnevno nezakonitega ali neskrbnega ravnanja stranki povzročena škoda v zvezi s storitvami s finančnimi instrumenti, posluži pritožbenega postopka. Pritožbeni postopek navadno zajema najprej reševanje pritožbe stranke na prvi stopnji znotraj službe, ki je pri ponudniku storitev odgovorna za reševanje pritožb strank. Večji ponudniki omogočajo reševanje pritožb na večih stopnjah. V kolikor se stranka z odločitvijo, ki je bila sprejeta v okviru prve stopnje pritožbenega postopka, ne strinja, se stranka lahko posluži tudi zunajsodnega reševanja sporov.

Borznoposredniške družbe oziroma banke imajo navadno na svojih spletnih straneh objavljene pravilnike, ki urejajo pritožbeni postopek in pravila v zvezi s tem. Pogosto so pravilniki o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov del splošnih pogojev poslovanja borznoposredniške družbe ali banke. Za navedene pravilnike lahko povprašate pri svojem ponudniku finančnih storitev in se o pritožbenem postopku in pravicah v zvezi s tem tam tudi podučite.


Storitev upravljanja investicijskih skladov

Učinkovito shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki storitev upravljanja investicijskih skladov ter vlagatelji v investicijske sklade mora vzpostaviti tudi družba za upravljanje.

Obliko in sestavo razsodišča (na primer: arbitraža, ombudsman, mediacija, konciliacija, odbor za potrošniške pritožbe), način ter postopek odločanja predpiše družba za upravljanje s svojim notranjim aktom ter ga javno objavi v dnevnem tisku oziroma strokovnem tisku, ki je namenjen vlagateljem.

Družba za upravljanje mora bodoče vlagatelje v investicijske sklade seznaniti z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov. 



Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30