Investicijski skladi

INVESTICIJSKI SKLADI

Investicijski skladi so po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje kolektivni naložbeni podjemi, katerih edini namen je, da javno zbirajo premoženje in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalagajo v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. Investicijski sklad lahko oblikuje oziroma ustanovi samo družba za upravljanje, ki mora pridobiti dovoljenje nadzornega organa, v Slovenije je to Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Investicijske sklade lahko opredelimo po različnih kriterijih. Za najbolj razširjeno delitev investicijskih skladov pa velja delitev glede na vrsto vrednostnih papirjev, ki jih ima investicijski sklad v svojem finančnem premoženju oziroma naložbeno politiko investicijskega sklada:

  • delniški skladi,
  • obvezniški skladi,
  • mešani skladi,
  • skladi denarnega trga.

 

Omenjene osnovne kategorije investicijskih skladov se glede na ostale značilnosti (regija, sektor,..) lahko delijo še naprej v posebne kategorije. Razdelitev in poimenovanje vrst investicijskih skladov glede na vrste naložb, v katere ima sklad naložena sredstva oziroma tehnike upravljanja sredstev oziroma naložbene strategije podrobneje določa Sklep o tipih in vrstah investicijskih skladov.

Investicijski sklad se lahko oblikuje kot odprt investicijski sklad (vzajemni sklad, alternativni sklad) oziroma ustanovi kot zaprti investicijski sklad (investicijska družba). 

Zaprti investicijski sklad
ima ob ustanoviti določeno in fiksno število delnic, s katerimi se nato trguje na organiziranem trgu  Delnice imajo torej ceno, ki se oblikuje na podlagi tržne ponudbe in povpraševanja. Delnice je možno kupiti in prodati na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, kjer jih vlagatelj lahko kupi in proda drugemu zainteresiranemu vlagatelju in ne investicijskemu skladu.

Odprti investicijski sklad
nima ob oblikovanju vnaprej določenega števila delnic oziroma velikosti premoženja. Odprti investicijski skladi ponujajo nove enote premoženja oziroma delnice vlagateljem in so pripravljeni odkupiti enote premoženja oziroma delnice od vlagateljev po vrednosti enote premoženja oziroma njihovi tekoči tržni ceni. Imetniki enot premoženja oziroma delnic odprtih investicijskih skladov jih lahko prodajo investicijskem skladu, z njimi pa se lahko trguje tudi na organiziranih trgih.

Vzajemni sklad
ni niti pravna niti fizična oseba, temveč je premoženje, ki je v lasti vlagateljev. Vzajemni skladi so del širše skupine investicijskih skladov in spadajo med tako imenovane odprte investicijske sklade. Premoženje vzajemnega sklada upravljajo profesionalni upravljavci, ki zbrana sredstva vlagajo v različne vrste finančnih naložb v skladu z naložbeno politiko vzajemnega sklada.

Premoženja vzajemega sklada je razdeljeno na enake dele t.i. enote premoženja. Investicijski kupon je imenski vrednostni papir, katerega izdajatelj je družba za upravljanje, ki se glasi na enoto, več enot ali dele enot premoženja vzajemnega sklada in daje imetniku premoženja naslednje pravice:

  • pravico od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon,
  • pravico do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada,
  • pravico do izplačila sorazmernega dela čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada, če pravila upravljanja vzajemnega sklada tako določajo.

 

Vrednost enote premoženja (VEP) se izračunava vsakodnevno in se določa tako, da se skupna čista vrednost vzajemnega sklada deli s številom enot premoženja v obtoku. Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev odštejejo obveznosti  vzajemnega sklada. Podatek o vrednosti enote premoženja (VEP) vzajemnega sklada je javno objavljen v medijih (tako na spletnih straneh družb za upravljanje kot tudi v izbranih časopisih). Družbe za upravljanje istočasno objavljajo tudi podatke o donosnosti vzajemnega sklada, in sicer spremembo vrednosti enote premoženja (VEP), glede na prejšnji obračunski dan, v zadnjih dvanajstih mesecih, v zadnjih šestintridestih mesecih in v zadnjih šestdesetih mesecih.

Investicijska družba
je zaprt investicijski sklad, organiziran kot delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, katere osnovni kapital je razdeljen na delnice istega razreda, ki so prosto prenosljive in s katerimi se lahko trguje na organiziranem trgu. Tečaj delnic investicijskih družb se oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja. Investicijska družba ima navadno v statutu navedeno naložbeno politiko, ki opredeljuje, kateri finančni instrumenti smejo sestavljati portfelj sklada, v katerega investicijska družba nalaga svoja sredstva.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30