Enote investicijskih skladov

Enoto investicijskega sklada predstavlja:

1. investicijski kupon kot vrednostni papir, če je investicijski sklad oblikovan kot ločeno premoženje, ali
2. delnica kot vrednostni papir, če je investicijski sklad ustanovljen v obliki delniške družbe.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30