Banke

Banka

Banka je pravna oseba, ki opravlja bančne storitve in druge storitve na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje teh storitev. Banka s sedežem v Republiki Sloveniji mora pred opravljanjem storitev pridobiti dovoljenje Banke Slovenije, bančne storitve pa v tem pogledu pomenijo sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. Poleg navedene storitve imajo banke navadno dovoljenje nadzornega organa tudi za opravljanje nekaterih drugih finančnih storitev, kot je na primer dovoljenje za opravljanje ene ali več investicijskih storitev in poslov. Seznam kreditnih in posebnih finančnih institucij, plačilnih institucij ter družb za izdajo elektronskega denarja ter obseg njihovih dovoljenj je dosegljiv na tej spletni povezavi.

Hranilnica

Hranilnica
je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja bančne storitve na podlagi dovoljenja Banke Slovenije in ne sme opravljati dodatnih finančnih storitev po Zakonu o bančništvu ter za katero na splošno veljajo enaka pravila kot za banke (če ni v enajstem poglavju Zakona o bančništvu določeno drugače).


Kreditna institucija je pojem, ki se navadno uporablja kot skupni pojem za banko in hranilnico.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30