Tveganja, povezana s finančnimi produkti

OPOZORILO!

Na spletnih straneh niso predstavljena vsa možna tveganja, zato je pomembno, da si naložbe izberete glede na vaše poznavanje, razumevanje in cilje, ki jih želite z naložbo doseči. Opisana tveganja namreč služijo kot pomoč pri razumevanju le-teh in pri sprejemanju odločitev o finančnih naložbah. V kolikor se odločate za naložbo, ki jo ne poznate dovolj dobro, poiščite pomoč pri strokovnjakih ali eni izmed družb, ki imajo dovoljenje pristojnega nadzornega organa za opravljanje svojih storitev. Seznam subjektov, ki so pridobili dovoljenje ATVP, je dostopen na tej spletni povezavi.

Družbe, ki na podlagi pristojnega nadzornega organa opravljajo eno ali več investicijskih storitev so pri razkritju splošnih informacij o finančnih instrumentih dolžne vključiti tudi opis tveganj, primeren za posamezno vrsto finančnega instrumenta, ki med drugim vključujejo:
 

  • tveganja povezana s tem finančnim instrumentom, vključno z obrazložitvijo stopnje vzvoda in njegovimi učinki ter tveganjem izgube celotne naložbe,
  • tveganje nestanovitnosti cen posamezne vrste finančnih instrumentov in morebitne omejitve na razpoložljivem trgu za take instrumente,
  • dejstvo, da lahko stranka zaradi poslov s posamezno vrsto finančnih instrumentov, poleg stroškov pridobivanja instrumentov prevzame tudi dodatne finančne in druge obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi ter
  • morebitne zahteve po kritju ali podobne obveznosti, ki se nanašajo na posamezno vrsto finančnih instrumentov.


TVEGANJA

Vlaganje sredstev v finančne instrumente s seboj nosi tudi določena tveganja. Navadno velja, da je višjo donosnost naložbe mogoče doseči le s prevzemanjem dodatnega naložbenega tveganja. Navedeno pa ne pomeni, da tveganj ni mogoče zmanjševati oziroma jih ustrezno obvladovati. S poznavanjem vseh pomembnih značilnosti posamezne vrste finančnega instrumenta ter njihovega vpliva na druge oblike finančnih naložb je mogoče prepoznati vsa pomembna tveganja s katerimi se vlagatelj ali potencialni vlagatelj lahko sreča pri investiranju v takšne finančne instrumente. Le na podlagi ustreznega znanja in izkušenj ter ob upoštevanju pričakovanj in nagnjenosti k tveganju lahko vlagatelj sprejme ustrezne investicijske odločitve ter ob tem ustrezno upravlja z različnimi vrstami tveganj, ki jih vlaganje v finančne instrumente prinaša. Eden od načinov zmanjševanja tveganj je alokacija naložb v različne vrste naložb (delnice, obveznice, vzajemni skladi, izvedeni finančni instrumenti, gotovina) ter razpršitev portfelja ali diverzifikacija znotraj posamezne vrste naložbe (v različno velika podjetja, na različne trge, panoge, v različne valute, ipd.).

Tveganje tako pomeni verjetnost, da bo dejanska donosnost finančnega produkta odstopala od njene pričakovane donosnosti. Bolj ko je potencialni vlagatelj nagnjen k tveganju, bolj stremi k tveganim naložbam (ki lahko prinašajo višje donose) in obratno. Primeroma so v spodnji shemi predstavljeni nekateri produkti, rangirani glede na stopnjo tveganja, ki ga navadno takšni produkti vsebujejo. Shema je zgolj ilustrativne narave, saj se v praksi lahko enaki tipi produktov med seboj razlikujejo.Vlagatelji se v osnovi srečujejo z dvema vrstama tveganj SISTEMATIČNO in NESISTEMATIČNO tveganje. 

Sistematično tveganje je povezano s splošnim gibanjem na kapitalskih trgih oziroma v gospodarstvu. Primera takšnega tveganja sta obrestna mera in poslovni cikli. Glavna značilnost sistematičnega tveganja je, da se ga z razpršitvijo premoženja ne da odpraviti.

Za razliko od sistematičnega tveganja pa je nesistematično tveganje tisto, ki se spreminja glede na uspešnost poslovanja podjetij. Z razpršitvijo svojih naložb lahko nesistematično tveganje zmanjšamo.Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30