Udeleženci na finančnem trgu

Finančni trg imenujemo celoten sistem trgovanja s finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti, denarni instrumenti (potrdila o vlogah, blagajniški zapisi). Sestavljajo ga denarni in kapitalski trgi. Vključuje tudi trgovanje na blagovnih borzah. Zajema tako organizirane kot neorganizirane trge ter tako primarni kot tudi sekundarni trg.

Za delovanje trga so pomembni njegovi udeleženci: finančne institucije – kot npr. nadzorne institucije (ATVP, ESMA, IOSCO), borzni trgi in njihovi upravljavci (pri nas borzni trg in Ljubljanska borza d.d.), sistemi kliringa in poravnalni sistemi (KDD), različne vrste posrednikov - kot so npr. banke, druge kreditne institucije in borznoposredniške družbe ter ne nazadnje tudi vlagatelji - kupci in prodajalci finančnih instrumentov oz. ponudniki in povpraševalci po kapitalu, zavarovanju valutnih tveganj ipd.

Finančne institucije so podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi posli, prodajajo finančne storitve, zbirajo denarna sredstva in sodelujejo pri prenosu finančnih presežkov.

Pomembno vlogo v finančnem sistemu imajo tudi centralne banke (pri nas Banka Slovenije), ki v centralnobančnem sistemu vodijo denarno in tečajno politiko ter izdajajo denar.


 

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30