Kreditno tveganje

Kreditno tveganje (tudi tvegane neplačila)

Je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti nekega dolžnika. Kreditno tveganje pomeni tudi poslabšanje kreditne bonitete stranke, to je verjetnosti, da bo obveznost tega dolžnika v roku izpolnjena. Kreditno tveganje nasprotne stranke, kot posebna oblika kreditnega tveganja, pa je tveganje, da bo nasprotna stranka postala neplačnik pred končno poravnavo denarnih tokov iz posameznega posla.

Predvsem v primerih slabo stoječih podjetij oziroma podjetijih z nizko bonitetno oceno ene izmed organizacij, ki takšne ocene podeljuje in objavlja tako obstaja verjetnost, da takšno podjetje v času zapadlosti svoje obveznosti - na primer obveznosti plačila obresti ali celo glavnice iz naslova naložbe v obveznico tega podjetja - le te ne bo sposobno poravnati. Navedeno lahko velja tudi za posamezne države, ki se financirajo z izdajo finančnih instrumentov. Vlagatelji se morajo pred odločitvijo o tem, kam bodo naložili svoja prosta sredstva, poučiti tudi o tej vrsti tveganja.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: vlagatelj@atvp.si
Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30